Historisk arkiv

Enklere å få tilbakebetalt reiseutgifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det skal bli enklere å få tilbakebetalt utgifter til pasientreiser. - Dette er et ledd i arbeidet med å gjøre helsetjenesten mer pasientvennlig og mindre byråkratisk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet fremmer nå forslag for Stortinget om forenklinger i pasientreiseordningen. Pasienter har rett til å få dekket nødvendige reiseutgifter til og fra offentlig finansiert behandling. Dagens ordning oppleves som tungvint av både pasienter og helseforetak.

Pasientene må fylle ut detaljerte skjemaer om reisen, og legge ved kvitteringer og dokumentasjon på oppmøte. Kravet om tilbakebetaling kan ikke sendes elektronisk. Helseforetakenes senter for pasientreiser (Pasientreiser ANS) mottar omlag 100 kilo post hver dag og 800 000 konvolutter årlig.

Det blir nå mulig å sende inn krav elektronisk. Det blir også færre krav til dokumentasjon.

Anslag viser at det kan være mulig å oppnå besparelser på om lag 40–50 millioner kroner årlig ved å forenkle ordningen.

- Ved å forenkle og forbedre tjenestene kan vi bruke mer ressurser på helsehjelp som kommer pasientene til gode, sier Bent Høie.

Forenklingen av ordningen innebærer endringer i pasient- og brukerettighetsloven og en ny forskrift.

Dette er noen av endringene som foreslås:

  • Pasientene kan velge å sende krav om refusjon elektronisk.
  • Pasientene slipper å innhente dokumentasjon på at de har vært til behandling. Det henter pasientreisekontorene fra eksisterende registre.
  • Pasientene får som hovedregel dekket en standard kilometergodtgjørelse i stedet for kostnaden ved billigste rutegående transport.

Det legges opp til at en elektronisk løsning kan bli tilgjengelig for innbyggerne via "Min helse" på helsenorge.no.

Les lovforslaget om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven