Historisk arkiv

Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Psykiske helse skal bli like viktig som fysisk helse i folkehelsearbeidet. Vi skal mobilisere for å forebygge ensomhet, senke terskelen for fysisk aktivitet i befolkningen og hindre at barn og unge begynner med tobakk. Eldre skal ha mulighet til å delta i arbeids- og samfunnsliv.

– En viktig del av mennesket har ofte blitt glemt i folkehelsearbeidet. Nå likestiller vi fysisk og psykisk helse. Det er like sunt å være en del av et fellesskap som å slutte å røyke. Det er like sunt å ha en jobb å komme til som det er å sykle dit. Derfor legger vi i dag fram tiltak for å forebygge ensomhet og tiltak for aktiv aldring sammen med tiltak for å øke den fysiske aktiviteten og redusere tobakksbruken.

Fellesskap og mestring

Ensomhet er et stort samfunnsproblem. Det er særlig unge og eldre som sier at de er ensomme. En av ti ungdommer sier at de mangler fortrolige venner. Blant dem over 80 år oppgir omtrent tre av ti at de er ensomme. Regjeringen vil støtte frivillige organisasjoners arbeid for å forebygge ensomhet og i samarbeid med organisasjoner mobilisere til en felles innsats på dette området.

– Folkehelsearbeid handler både om å redusere risiko for sykdom og om å fremme livskvalitet og trivsel, for eksempel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir tilhørighet og opplevelse av mestring, sier Høie.

Bedre forebygging av psykiske problemer og rus hos barn

I samarbeid med KS vil regjeringen sette i gang et utviklingsarbeid for å etablere et program for folkehelse i kommunene. Programmet skal legge vekt på psykisk helse og rus. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. Folkehelseprogrammet vil være et virkemiddel for å integrere psykisk helse i lokalt folkehelsearbeid og på tvers av de ulike sektorene i kommunene.

– Det viktigste vi gjør for å forebygge psykisk og fysisk sykdom, er å gi barna våre gode og trygge oppvekstvilkår og følelse av mestring, sier Høie.

Forsøk med mer fysisk aktivitet i ungdomsskolen

Unge i dag er for lite aktive. Norske 15-årige gutter sitter mer stille enn norske pensjonister.

Regjeringen setter nå i gang et forsøk ved om lag 30 ungdomsskoler der kroppsøving og fysisk aktivitet dobles, fra to timer til fire timer.

–Fysisk aktivitet er bra, både for den fysiske og psykiske helsen. Det er særlig i ungdomsskolen vi ser at unge blir mindre aktive, derfor øker vi innsatsen her, sier Høie.

Forsøket skal gi kunnskap om hva slags opplegg som gir best effekt på elevenes helse, trivsel og resultater.

Les mer om forsøket med ekstra tid til kroppsøving og fysisk aktivitet på ungdomstrinnet

Regjeringen vil styrke friluftslivet og samarbeide med friluftsråd og frivillige organisasjoner for å bedre folkehelsen.

–Jeg tror vi i folkehelsearbeidet har lagt terskelen for høyt og dermed mistet mange på veien. For personer som ikke beveger seg mye vil selv en liten økning i aktivitetsnivået gi en betydelig helsegevinst i form av redusert sykdomsrisiko, bedre livskvalitet og økt funksjonsevne. Vi må senke terskelen for hva som er bra nok, sier Høie.

En reduksjon av salt, sukker og mettet fett i matvarene vil ha stor betydning for folkehelsen. Regjeringen vil videreføre og styrke samarbeidet med matvarebransjen for å gjøre hverdagsmaten sunnere. Nøkkelhullproduktene skal også bli sunnere, med mindre salt, sukker og mettet fett og mer fiber.

Skal hindre at barn begynner med tobakk

Hvert år dør 6600 personer i Norge som følge av tobakksrelaterte skader. Dette er enkeltårsaken som fører til flest dødsfall. Snus er helseskadelig, og for de fleste unge inngangsporten til tobakksavhengighet. Derfor har regjeringen også foreslått å innføre reklamefrie og standardiserte pakker på røyk og snus.

– Det er ingen som ønsker at barna deres skal begynne med tobakk. Jeg vil sette en stopper for markedsføring av tobakksprodukter rettet mot barn og unge. Norge skal igjen være i front i tobakksarbeidet, sier Høie. 

Aktive eldre

Vi blir flere eldre og vi lever stadig lengre, mange med god helse. Andelen av befolkningen over 65 år vil øke fra 15 prosent i 2010 til 25 prosent i 2050.

Regjeringen vil legge fram en strategi for en moderne eldrepolitikk høsten 2015. Eldre skal ha mulighet til å delta på alle områder, både i arbeids- og samfunnsliv.

– Det er behov for en holdningsendring til eldres deltakelse i samfunnet. Mange eldre ønsker å bidra, enten det er i arbeidslivet, i frivilligheten eller på andre områder. Det skal de få lov til. Derfor har vi hevet aldersgrensen i arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 år, økt aldergrensen for bortfall av autorisasjon for helsepersonell og jobber med strategi som fremhever eldres ressurser og deltakelse, sier Høie. 

Les mer om Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter

Les Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter