Ny lov for å gi et enklere regelverk for forsvarspersonell

Forsvarsdepartementet er i gang med en helhetlig revisjon av personellovene i forsvarssektoren. Lovene skal bli klarere og enklere å forstå.

Lovarbeidet skal slå sammen, oppdatere og forenkle personellovene i forsvarssektoren. Personellovene er en samlebetegnelse for heimevernloven, vernepliktsloven, forsvarspersonelloven. I tillegg vurderer Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet og slå personellovene sammen med militærnekterloven. Flere av lovene er skrevet i etterkrigstiden og språket er gammeldags og vanskelig å forstå. Lovene er derfor vanskelige tilgjengelig  og gjenspeiler ikke dagens organisering av Forsvaret. Formålet med revisjonen er å gjøre regelverket mer tilgjengelig, oppdatert og tidsmessig relevant.

Forsvarsdepartementet planlegger å sende et forslag til ny lov på høring i juni 2015 (mandat).

Forenklingen av personellovene i forsvarssektoren er valgt ut som en av fire lover til prosjektet «Klart lovspråk», og inngår i ett av regjeringens satsingsområder om en enklere hverdag for folk flest. Som ledd i prosjektet har Institutt for språk og litteratur ved NTNU foretatt en tekstanalyse og leseundersøkelse av vernepliktsloven, heimevernloven og forsvarspersonelloven. De har intervjuet tre grupper informanter: offiserer, ungdommer og foreldre. Funnene i rapporten viser at alle informantene synes lovteksten er diffus, tung, slitsom og ganske komplisert. Følgende forhold blir blant annet trukket frem:

  • lovene mangler paragrafoverskrifter
  • bestemmelser om samme tema står i flere ulike paragrafer
  • setninger har en kronglete og uvant setningsstruktur
  • vanskelige ord og begreper er ikke definert
  • punktlister mangler ved oppramsinger

Forsvarsdepartementet vil ta med seg innspillene i det videre arbeidet med revisjon av personellovene i forsvarssektoren.

Her kan du lese mandatet for den helhetlige revisjonen av personellovene i forsvarssektoren.

 

Relevant bakgrunninfo:

Til toppen