Etisk råd for forsvarssektoren

Etisk råd for forsvarssektoren er opprettet av Forsvarsdepartementet for å bidra til styrket etisk bevissthet og refleksjon blant ansatte i forsvarssektoren.

Rådet er et uavhengig organ som skal avdekke, vurdere og gi innspill til aktuelle etiske problemstillinger sektoren. Det skal både bistå og utfordre utøvende lederskap og står fritt til å uttale seg om alle relevante forhold. Rådet tar også imot henvendelser om forhold innen sektoren som oppfattes som etisk problematiske. Slike henvendelser kan komme fra enkeltpersoner i og utenfor sektoren. Rådet vil besvare alle slike henvendelser, men kun saker av prinsipiell betydning vil få en full behandling og ende med en uttalelse.

Les mer om tematikken på forsvarsetikk.no.