Et løft for Heimevernet i hele landet

Regjeringen øker Heimevernet fra 40 500 til 45 000 soldater, øker årlig trening og øving, tilfører nytt utstyr, styrker HVs evne til å beskytte objekter langs kysten og videreutvikler HVs evne til å ta et utvidet nasjonalt territorielt ansvar.

HV-soldater øver i Kristiansand.
HV-soldater øver i Kristiansand. Foto: Jostein Hestdal / Forsvaret

– Et heimevern med lokal kunnskap som er tilstede i hele landet gir trygghet i befolkningen. For å sikre Forsvarets kapabiliteter, baser og infrastruktur også mot sammensatte trusler, anbefaler vi å styrke HVs evne til å håndtere et bredere sett av utfordringer, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

Økningen skal starte raskt, med en oppbygging mot totalt 45 000 soldater. Antallet heimevernsdistrikt økes til tolv. HV-07 etableres som nytt heimevernsdistrikt med ansvar for Agder, med standkvarter på Kjevik. HVs territorielle operasjonssenter og distriktsstabene styrkes.

Heimevernets innsatsstyrker videreutvikles for økt fleksibilitet, mobilitet og utholdenhet. Etableringen av innsatsstyrke Tromsø i HV-16 som den trettende innsatsstyrken fortsetter og denne videreutvikles til en fullverdig innsatsstyrke, særlig innrettet for beskyttelse av objekter langs kysten.

I tillegg etableres det tre nye innsatsstyrker, til totalt seksten innsatsstyrker. Det etableres én ny innsatsstyrke særlig dedikert til operasjoner i Finnmark, med utgangspunkt i HV-02 for rask tilgang på personell.

Regjeringen etablerer også to innsatsstyrker i henholdsvis HV-09 på Vestlandet og i HV-12 i Trøndelag. Disse opprettes med evne til sikring av objekter langs kysten, understøttelse av alliert virksomhet og overvåking av sentrale deler av kystsonen.

HV får bærbart kortholdsluftvern og panserbekjempelseskapasitet, i første rekke til de to nordligste distriktene. Innsatsstyrkene får dronekapasitet. Investeringer i flere feltvogner vil styrke HVs evne til sikring av allierte logistikklinjer. Anskaffelse av småbåter vil styrke evnen til sikring av objekter og infrastruktur langs kysten og områder for alliert mottak.

– Hele HV skal øve og trene hvert år, med tilstrekkelig antall dager. Heimevernet skal gis en rolle i koordinering av frivillig innsats i krise og krig. Områdestrukturen økes med flere soldater, som sammen med flere soldater i innsatsstyrkene øker Heimevernets totale struktur vesentlig, sier Gram.

HV-områdene ledes i dag av en områdesjef i en deltidsstilling. HV-områdene skal styrkes med ytterligere én stilling i samme stillingsbrøk for å understøtte områdesjefen i ledelsen av området.

En forvaltet logistikk- og forsyningsløsning skal reetableres slik at materiell, ammunisjon og drivstoff kan lagres i aktuelle oppsetnings- og innsatsområder. Dette vil øke HVs utholdenhet, beredskap og reaksjonsevne.

Heimevernet bidrar til forsvaret av Norge med landsdekkende, landmilitær tilstedeværelse og situasjonsforståelse. HV er tilstede over hele landet, driver objekt- og områdesikring, støtter alliert mottak og beskytter logistikklinjer og troppeforflytninger. Heimevernet skal hurtig stille avdelinger og personell til vakthold og sikring av prioriterte militære og sivile objekter og ha tilstrekkelig evne til å beskytte kritisk infrastruktur, spesielt overfor sammensatte trusler i fredstid. Heimevernet skal kunne beskytte objekter langs kystlinjen. HV har en sentral rolle i totalforsvaret i fred, krise og krig som beredskapsressurs til støtte for det sivile samfunn.