Prop. 134 L (2022–2023)

Lov om militær politimyndighet (militærpolitiloven)

Prop. 134 L (2022–2023) Lov om militær politimyndighet (militærpolitiloven) Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om militærpolitimyndighet (militærpolitiloven). Dagens rettstilstand foreslås videreført, men med noen justeringer, presiseringer og nye regler som i dag fremgår av forskrifter, instrukser og sedvane. Proposisjonen foreslår blant annet å lovfeste definisjonen av militært område, særskilte inngrepshjemler og objektsikring i væpnet konflikt. Det foreslås at militære etterforskere underlegges påtalefaglig styring i enkeltsaker, i tråd med straffeprosesslovens bestemmelser. Dette skal sikre at den militære etterforskningen er effektiv og uavhengig. Videre foreslås det å lovfeste reglene for utøvelse av militær politimyndighet, inkludert bruk av våpen. Det foreslås også at enkelte bestemmelser i NATO Status of Forces Agreement (NATO SOFA) lovfestes, blant annet besøkende styrkers rett til å bære våpen og militær politimyndighet og jurisdiksjon for besøkende styrker. Proposisjonen foreslår at ny lov opphever lov 20. mai 1988 nr. 33 om politimyndighet i Forsvaret.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget