Regjeringa vil sikra effektiv og uavhengig etterforsking i Forsvaret

Regjeringa har i dag lagt fram forslag til ny lov om militær politistyresmakt (militærpolitilova). Regjeringa foreslår at militære etterforskarar blir underlagde påtalefagleg styring i enkeltsaker, i tråd med føresegnene i straffeprosesslova. Dette skal sikra at den militære etterforskinga er effektiv og uavhengig.

Regjeringa foreslår mellom anna å lovfesta definisjonen av militært område, særskilde inngrepsheimlar og objektsikring i væpna konflikt. I tillegg vil regjeringa lovfesta reglane for utøving av militær politistyresmakt, inkludert bruk av våpen.