Allmenn verneplikt

Verneplikten er et bærende prinsipp i samfunnskontrakten mellom landets borgere og staten. Når Norge innførte allmenn verneplikt 1. januar 2015, ble vi det første NATO-landet som gir både menn og kvinner lik plikt til å verne om sitt land. I vår tid, med en ny sikkerhetspolitisk situasjon, har Forsvaret behov for mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse for å løse et bredt spekter av oppgaver. Allmenn verneplikt gir Forsvaret et grunnlag for å rekruttere de best egnede og mest motiverte unge kvinner og menn fra hele befolkningen.

Tirsdag 14. oktober vedtok Stortinget å endre vernepliktsloven og heimevernloven. Dermed blir verneplikten kjønnsnøytral.    

 

Hva skjer framover?

  •  Loven trer i kraft 1. januar 2015.
  • 1997-årskullet blir det første som omfattes av allmenn verneplikt.
  • I januar 2015 får de første tilsendt sesjon del 1. De siste årene har jenter måtte svare på sesjon del 1, men forskjellen fra neste år er at de ikke lenger selv kan velge om de vil avtjene førstegangstjenesten. Da er de vernepliktige og må møte på lik linje med menn hvis de blir innkalt.
  • Etter sesjon del 1 vil en del bli kalt inn til  sesjon del 2. De første kalles inn høsten 2015.
  • I juli 2016 starter de  første som omfattes av lovendringen sin førstegangstjeneste i Forsvaret. Les også mer om dette hos Forsvaret.
Kvinner har lenge vært en viktig del av det norske forsvaret. I august 2014 var 17 prosent av Forsvarets ansatte kvinner. Blant de sivilt ansatte var andelen 33, mens den var 10 prosent blant de militære. 
 
På befalsskolene var 20 prosent av elevene kvinner, mens 14 prosent av soldatene i førstegangstjeneste var kvinner i august 2014.
 

 

Verneplikten

Verneplikten er et viktig prinsipp i samfunnskontrakten mellom borgerne og staten, men først nå kan vi si at alle statens borgere tar fullt ut del. Internasjonalt er det Norge nå gjør tilnærmet nybrottsarbeid. Det har vi all grunn til å være stolte over.

Verneplikten ligger fast, det er det stor politisk enighet om i Norge. Det er fordi vi mener at forsvaret av Norge er et ansvar som prinsipielt sett påhviler oss alle. Det finnes i dag ingen logiske argumenter for å beholde en verneplikt for bare den ene halvdelen av befolkningen. Derfor utvider vi den til å gjelde begge kjønn.

Verneplikten gir Forsvaret et bredt grunnlag for å rekruttere de best egnede og mest motiverte medarbeiderne.. Det er avgjørende at Forsvaret evner å rekruttere den kompetansen som er nødvendig for å løse sine viktige samfunnsoppgaver. Ved å utvide verneplikten til å omfatte begge kjønn, øker vi tilfanget av kompetanse til det dobbelte.

Forsvaret har i dag svært dyktige ansatte og vernepliktige. Samtidig er det et behov for nye former for kompetanse. Våre sikkerhetspolitiske omgivelser er i endring.  Det skaper nye utfordringer og oppdrag. Vi står i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon i Europa, og ser et komplekst globalt trusselbilde. Parallelt skjer den teknologiske utviklingen stadig hurtigere. Dette påvirker også Forsvaret. Vi må sørge for at vi har et forsvar som står best mulig rustet til å løse oppgavene.

Allmenn verneplikt

Fra og med 2015 vil alle norske kvinner som er født i 1997 og senere være vernepliktige. De første vernepliktige kvinnene vil møte til tjeneste sommeren 2016.

Forsvaret er godt i gang med å legge til rette for å ta i mot flere kvinner. Forlegninger klargjøres, og det bestilles nye uniformer og utstyr som er tilpasset kvinner. Forsvaret skal være beredt til å ta imot alle de vernepliktige når de kommer, både kvinner og menn.

Forsvarets ambisjon er at kvinneandelen skal øke på sikt. Det viktigste virkemiddelet for få til det, er å gjøre førstegangstjenesten mest mulig attraktiv slik at flest mulig kvinner selv vil ønske tjeneste i Forsvaret. Mitt fokus vil ligge her – på at det er de best egnede og mest motiverte som skal utføre tjeneste, helt uavhengig av kjønn. Likevel må Forsvarets kompetansebehov dekkes, om nødvendig ved bruk av plikten.

Innføring av allmenn verneplikt er i tråd med prinsippet om like plikter og rettigheter for alle i vårt samfunn. Samtidig er det et nødvendig skritt for at Forsvaret skal få dekket sine kompetansebehov. De lovendringene som Stortinget vedtar i dag er historiske.  Innføring av verneplikt for kvinner bringer oss et langt skritt videre i arbeidet med å skape et forsvar for en ny tid med nye utfordringer.