§ 85 - Anerkjennelse av utenlandsk dom om oppheving av farskap

Saksnr.: 14/1604 EP KKF/JOOR/bj
Dato: 15.05.2014

 

Anerkjennelse av utenlandsk dom om oppheving av farskap


Vi viser til brev 5. mars 2014. I brevet bes Lovavdelingen vurdere om utenlandske dommer om oppheving av farskap kan anerkjennes etter lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven) § 85 annet ledd. I brevet reises det også enkelte spørsmål om forholdet mellom barneloven § 85 annet ledd og ulovfestede internasjonale privatrettslige regler om anerkjennelse av statusavgjørelser. Det er en forutsetning at det dreier seg om dommer avsagt utenfor Norden.

Barneloven § 85 annet ledd regulerer anerkjennelse av farskap eller medmorskap fastsatt individuelt i utlandet, enten ved erkjennelse eller ved dom eller forvaltningsvedtak. Bestemmelsen lyder slik:

«Kongen kan i forskrift eller for det einskilde tilfelle avgjere at farskap eller medmorskap som på annan måte er fastsett etter utanlandsk lov, skal leggjast til grunn i Noreg. Det same kan fastsetjast i avtale med framand stat.»

For dommer og andre myndighetsavgjørelser må det antas at det er en forutsetning for anerkjennelse at farskapsavgjørelsen etter norske lovvalgsregler var undergitt jurisdiksjon i det landet hvor avgjørelsen ble truffet, at avgjørelsen er rettskraftig i hjemlandet, og at saken ikke er litispendent. Vi viser til Lovavdelingens uttalelse 15. november 2010 (201009051 EP). Det er hittil ikke gitt noen forskrift eller inngått noen traktat om anerkjennelse av farskap eller medmorskap fastsatt utenfor Norden.

Etter sin ordlyd omfatter barneloven § 85 annet ledd anerkjennelse av farskap eller medmorskap som er «fastsett» etter utenlandsk lov. Forarbeidene til barneloven tar ikke direkte opp spørsmålet om «fastsetting» også omfatter oppheving av farskap. I NOU 1977: 35 Lov om barn og foreldre side 104 andre spalte brukes formuleringen «avgjørelse av farskap» og uttrykket «farskapsfastsetting» om hverandre, uten at det synes å være tilsiktet noen realitetsforskjell. Uttrykksmåten er i hovedsak den samme i Ot.prp. nr. 62 (1979-80) Om lov om barn og foreldre (barneloven) side 57 andre spalte.

I Lovavdelingens uttalelse 4. juli 2005 (200502463 EP) er problemstillingen omhandlet mer direkte:

«Den sist nevnte bestemmelsen [barneloven § 85 annet ledd] regulerer ikke med rene ord avgjørelser om endring av farskap. Det er imidlertid naturlig å fortolke § 85 annet ledd slik at den gir adgang for Kongen til å treffe vedtak ved forskrift eller i det enkelte tilfelle om å anerkjenne en avgjørelse etter utenlandsk lov om å endre eller frita noen for farskap.»

Etter det vi kan se, er det ikke senere kommet til rettskilder som tilsier en annen forståelse enn den Lovavdelingen gir uttrykk for i sitatet. Vi antar derfor at barneloven § 85 annet ledd i utgangspunktet gir adgang til å anerkjenne utenlandske dommer om oppheving av farskap. Det vil da være opp til NAV Internasjonalt etter delegering fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet å treffe vedtak om en konkret avgjørelse om opphevelsen av farskap skal anerkjennes eller ikke. Et vedtak om anerkjennelse innebærer at opphevelsen av farskapet uten videre skal legges til grunn i en sak her i landet.

Med den forståelsen av § 85 annet ledd som er lagt til grunn her, er det etter vårt syn ikke nødvendig å ta stilling til om utenlandske avgjørelser om oppheving av farskap kan anerkjennes etter ulovfestede internasjonal-privatrettslige regler om anerkjennelse av statusavgjørelser.  Vi nevner likevel at rekkevidden av de ulovfestede reglene det vises til, fremstår som noe uklar. Vi viser til Backer: Barneloven med kommentarer (2. utgave 2008) side 735-736.