Registrering av foreldreansvar når foreldrene er separert ved barnets fødsel

Vi viser til brev fra Finansdepartementet 29.09.15 om registrering av foreldreansvar når foreldrene er separert ved barnets fødsel, som Barne-, likestillings- og inkluderings- departementet har blitt bedt om å besvare direkte til Skattedirektoratet. 

Barnelovens regler om foreldreansvaret er endret flere ganger siden loven ble vedtatt i 1981. Den viktigste endringen, er at samboende foreldre fra 2006 automatisk har fått felles foreldreansvar for barn de har sammen. Også den allmenne oppfatningen av foreldreansvarets betydning og viktigheten av at barnet får den juridiske tilknytningen som foreldreansvaret representerer til begge foreldrene, har endret seg betydelig siden barnelovutvalget avga sin innstilling i 1977. Departementet har nylig sendt på høring forslag til endringer i barneloven hvor det er forslag om at alle foreldre automatisk skal få felles foreldreansvar fra barnets fødsel, også der foreldrene aldri har bodd sammen. 

Det følger av barneloven § 34 første ledd at foreldre som er gift har felles foreldreansvar for barna de har sammen. I disse tilfellene blir farskapet normalt etablert ved pater est-regelen i bl. § 3. Da barneloven ble vedtatt i 1981, gjaldt pater est-regelen i § 3 også for ektefeller som var separert. Denne regelen ble endret i 1997 (Ot prp 56 (1996-97)), slik at pater est-regelen nå ikke gjelder i tilfeller hvor foreldrene er legalseparert. Begrunnelsen for endringen, er at presumpsjonen for at morens ektemann er far til hennes barn blir svekket ved en separasjon. Det ble ikke gjort endringer i reglene om foreldreansvar ved behandlingen av denne lovendringen, se nedenfor. I tilfeller hvor farskap blir etablert ved erklæring fra morens ektemann i separasjonstiden, vil barnet anses som født i ekteskap fordi ekteskapet formelt består selv om partene er separert. Hvis det er en annen mann som er far til barnet og dette farskapet etableres etter bl. §§ 4 eller 9, vil foreldreansvaret følge de vanlige reglene i barneloven, dvs. at det kan etableres ved at moren bor sammen med barnets far og de får 

 

felles foreldreansvar som følge av samboerskapet, eller de kan sende melding til folkeregisteret om at de skal foreldreansvar for barnet sammen.

 

Det følger av ekteskapsloven § 19 at et ekteskap kan oppløses ved skilsmisse etter forutgående separasjon i medhold av § 21 eller uten forutgående separasjon i medhold av §§ 22 og 23. I NOU 1986: 2 Innstilling til ny ekteskapslov del 1 side 77 andre spalte skriver ekteskapslovutvalget at en separasjon langt på vei har de samme virkninger som en skilsmisse, men uttaler bl.a.følgende: "…Videre kan spørsmål om foreldreansvar og samværsrett til felles barn og underholdsbidrag til barna tas opp ved separasjonen. De avgjørelser som treffes om disse spørsmål, gjelder fortsatt etter at skilsmisse er gitt. … Det avgjørende skille mellom separasjon og skilsmisse er at først etter skilsmisse kan partene inngå nytt ekteskap. I separasjonstiden består ekteskapet fortsatt, og separerte som ønsker det, kan – uten varsel til offentlige myndigheter eller andre formaliteter – avbryte separasjonens virkninger ved å gjenoppta samlivet…"  

I Ot.prp. nr. 82 (2003-2004) om felles foreldreansvar for samboende foreldre skriver departementet følgende på side 8:  

"I tilfeller hvor farskap er erkjent og foreldrene som følge av dette har fått felles foreldreansvar, kan det oppstå situasjonen hvor foreldrene flytter fra hverandre før barnet blir født. I disse tilfellene har foreldrene hatt et så vidt nært forhold at departementet mener at begrunnelsen som brukes for at ugifte mødre skal ha foreldreansvaret alene, ikke kan benyttes. Også i tilfeller hvor foreldrene har erkjent at de er samboere og en av dem senere angrer seg, bør erkjennelsen være bindende, også i tilfeller hvor den som ønsker å gå fra erkjennelsen gjør dette før barnet er født. 

Samboende foreldre som flytter fra hverandre vil i likhet med gifte fortsatt ha felles foreldreansvar. Dersom de ønsker det, kan de avtale et en av dem skal ha foreldreansvaret alene."  

Departementet behandlet ikke spørsmålet om foreldreansvar for gifte i denne proposisjonen, men formålet med lovendringene var at samboende foreldre så langt som mulig skulle likestilles med gifte mht. regelverket for etablering av foreldreansvar for felles barn. 

Inge Lorange Backer skriver på side 319 i kommentarutgaven til barneloven at det ikke er noe vilkår for felles foreldreansvar at foreldrene lever sammen, så lenge de er gift når barnet er født. Han skriver videre på side 328 om bl. § 35 Foreldreansvaret når foreldrene ikkje er gifte, at paragrafen regulerer hvem som har foreldreansvaret når foreldrene ikke er gift med hverandre, og heller ikke har vært det. 

Departementet legger til grunn at et ekteskap anses å bestå fram til det formelt er oppløst ved skilsmisse, og at foreldrene som følge av dette får felles foreldreansvar for barn de får sammen i separasjonstiden, jf. barneloven § 34 første ledd. Dette gjelder uavhengig av om de bor sammen eller ikke ved fødselen.

Foreldre som separerer eller skiller seg kan avtale at de skal ha foreldreansvaret sammen eller at en av dem skal ha det alene, jf. bl. § 34 andre ledd. Inntil avtale eller avgjørelse foreligger, har de ifølge samme bestemmelse foreldreansvaret sammen. Ved uenighet må den som ønsker å ha foreldreansvaret alene reise sak for domstolen.