Prop. 58 L (2016–2017)

Endringer i barnelova (barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år)

I proposisjonen foreslås det å innføre en hjemmel i barneloven som gir Arbeids- og velferdsetaten (NAV) adgang til å innhente informasjon fra utdanningsinstitusjoner ved fastsettelse av bidrag etter fylte 18 år. Det foreslås videre at retten til å motregne etter barneloven utvides til også å omfatte motregning etter klage og tilfeller der et tidligere avtalt bidrag blir satt ned etter søknad fra en av partene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget