Adopsjon

Løyve til adopsjon må berre bli gitt når det er til det beste for barnet. Grunnvilkåret om barnets beste gjeld ved alle former for adopsjon.

Regionane i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) behandlar søknadar om adopsjon. Dette gjeld søknadar om adopsjon av barn her i landet (innanlandsadopsjon) og søknadar om førehandsløyve til adopsjon av barn frå utlandet (utanlandsadopsjon).

Informasjon om adopsjon finn du på heimesidene til Bufetat og førespurnader om adopsjon kan du rette dit. 

Vi har i dag tre adopsjonsorganisasjonar i Noreg:

  • Adopsjonsforum
  • Verdens barn
  • InorAdopt.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er klageinstans i adopsjonssaker. Direktoratet er også sentralstyresmakt etter Haagkonvensjonen 1993 om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjonar.

1. juli 2018 trådte ny adopsjonslov i kraft. Den nye adopsjonsloven klargjør blant annet retten til opplysninger og innsyn i adopsjonssaken og gir etterkommere rett til å få vite hvem de opprinnelige foreldrene er.

Lov om adopsjon (adopsjonsloven) og lovens forskrifter - Lovdata

Forskrift om adopsjon