Retningslinjer gitt av Barne- og likestillingsdepartementet juni 2018 til adopsjonslov 16.06.2017 (i kraft 1. juli 2018)

Saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon

Q - 1245