Adopsjonsloven

Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet

LOV-2017-06-16-48

Loven fastsetter vilkår og saksbehandling for ulike adopsjonstyper. Blant de nasjonale adopsjoner reguleres særlig stebarnsadopsjon, adopsjon av spedbarn og adopsjon av voksne.

Loven fastsetter også regler for internasjonal adopsjon, blant annet krav om forhåndssamtykke, adopsjon gjennom godkjente organisasjoner mv. Adopsjonsloven regulerer også adoptertes innsyn i adopsjonssak.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser