Historisk arkiv

Vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn er alvorlige brudd på menneskerettigheter. At mennesker blir utsatt for vold og overgrep angår oss alle.

Vold og overgrep får først og fremst følger for den som rammes. Det er også et samfunnsproblem og et folkehelseproblem som kan medføre betydelig fysiske og psykiske problemer. 

Regjeringen har satt i gang omfattende tiltak i denne regjeringsperioden for å forebygge og bekjempe vold og overgrep. Støtte- og behandlingstilbudet til voldsutsatte er også styrket. 

NOU 2017: 12 Svikt og svik - Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

NOUen ble lagt fram i juni 2017. Utvalget ga 58 anbefalinger om hvordan vold, overgrep og omsorgssvikt kan forebygges. Utredningen ble sendt på bred høring og i 2018 ble en tverrfaglig arbeidsgruppe satt ned for å gjennomgå samtlige anbefalinger.

Regjeringen har besluttet at de aller fleste anbefalinger enten blir fulgt opp eller utredet. Det foreligger nå en oversikt over status på oppfølging av anbefalingene. Oversikten viser at arbeidet er godt i gang. 36 av anbefalingene er under oppfølging og flere til dels godt i gang, 8 anbefalinger er allerede fulgt opp og arbeidet ferdigstilt, 8 anbefalinger skal vurderes nærmere.

I tillegg til Barne- og familiedepartementet, er Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet involvert i arbeidet.

Her kan du lese hvordan departementene følger opp anbefalingene.

Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)

Regjeringen la i 2016 frem Prop 12 S (2016-2017) - opptrappingsplan mot vold og overgrep. Planen synliggjør hovedutfordringer knyttet til vold og overgrep, særlig mot barn, og foreslår tiltak og strategier for å møte disse utfordringene. Samlet sett utgjør planen en tverrdepartemental satsing på om lag en halv milliard kroner i 2017.  

Bedre forebygging

Opptrappingsplanen tar for seg hvordan vold og overgrep skal forebygges bedre. Det gjelder både innsats rettet mot befolkningen generelt, og tiltak rettet mot personer eller grupper som lever under en kjent økt risiko for å bli utsatt for vold. Her er kunnskap avgjørende.

Det trengs økt kompetanse i alle sektorer og tjenester for å sikre at volden blir oppdaget og stoppet. Planen viser til offentlige virksomheters særskilte ansvar for å bekjempe vold og overgrep og for å etablere gode samarbeidsstrukturer på tvers av tjenester og sektorer.

Styrking av hjelpe- og behandlingstilbudet

Opptrappingsplanen legger opp til en styrking av hjelpe- og behandlingstilbudet til voldsutsatte for å sikre at voldsutsatte får individuelt tilpasset oppfølging og behandling. Voldsutøvere og overgripere skal også få hjelp slik at nye overgrep kan forebygges.

Styrket rettssikkerhet og prioritert etterforskning

Planen understreker at rettsikkerheten skal sikres i saker om vold i nære relasjoner og vold mot barn. Etterforskning av saker om vold og overgrep skal prioriteres, kapasiteten skal styrkes og kvaliteten skal økes. Planen fremhever utfordringene Statens barnehus står ovenfor, blant annet med hensyn til kapasitet og tilgang til medisinske undersøkelser. 

En god barndom varer livet ut

I 2014 la regjeringen frem Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017), En god barndom varer livet ut. Den inneholder 43 prioriterte tiltak, som er en målrettet innsats for å bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom.

Tiltaksplanen skal bidra til å forhindre og forebygge vold og seksuelle overgrep, og sørge for at barn og ungdom som utsettes for vold og seksuelle overgrep sikres tidlig og riktig hjelp, uavhengig av hvor i landet de bor.

I planen rettes innsatsen mot følgende områder:

  • Forebyggende arbeid og godt foreldreskap
  • Det offentliges ansvar
  • Barn og ungdoms egen deltakelse
  • Tverrfaglig samarbeid og frivillig sektor
  • Rett hjelp til rett tid
  • Forskning og kompetanse 

Tiltaksplanen omfatter alle barn og ungdom mellom 0–18 år.

Opptrappingsplanen og tiltaksplanen er koordinert av Barne- og familiedepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.