Historisk arkiv

Vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for perioden 2014 - 2017 ble lagt fram i august 2013. Planen inneholder 45 tiltak for å bekjempe vold i nære relasjoner, og erstatter den forrige planen.

Krisesentertilbud

Krisesentertilbudet er et lavterskeltilbud som tilbyr ofre for vold i nære relasjoner og deres barn et beskyttet sted å bo i en overgangsfase. Et krisesentertilbud skal gi brukerne støtte, veiledning, hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet ,og tilbudet skal omfatte både døgnåpen telefonvakt, et botilbud, et dagtilbud og oppfølging i reetableringsfasen. Botilbudet til kvinner og menn skal være fysisk adskilt. Krisesentertilbudet skal være et lavterskeltilbud, slik at personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner kan henvende seg direkte, uten timeavtale eller henvisning. Tilbudet er gratis.

Fra 1. januar 2010 ble krisesentertilbudet en lovpålagt oppgave for kommunene i Norge. Lov av 19. juni 2009 om kommunale krisesentertilbud pålegger alle kommuner i landet ansvar for å tilby sine innbyggere et krisesentertilbud. Det statlige tilskuddet til krisesentertiltak er lagt inn i de kommunale rammene. Det betyr at kommunene står for 100 % av driftsutgiftene ved landets krisetiltak. Alle kommuner skal ha et krisesentertilbud, enten i sin egen kommune, eller i samarbeid med nabokommuner. Det er fylkesmannen som fører tilsyn med loven.  

Støttesentre mot incest og seksuelle overgrep

Støttesentrene skal gi råd, støtte og veiledning til personer som tidligere har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og pårørende til utsatte barn. Sentrene skal blant annet tilby rådgivning per telefon, individuelle samtaler, og eventuelt deltakelse i selvhjelpsgrupper. Brukere som har behov for behandling skal videreformidles til aktuell instans.

En landsdekkende hjelpetelefon for personer som er utsatt for incest og pårørende driftes av incestsentret i Vestfold.  Støttesentrene får tilskudd fra kommuner, helseforetak og fylkeskommuner som til sammen utgjør 20 prosent, og utløser et statlig tilskudd på 80 prosent. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ansvaret for forvaltningen av den statlige tilskuddsordningen.

Tilskuddsordning

Bufdir forvalter en egen tilskuddsordning for aktivitetstilskudd til tiltak mot vold i nære relasjoner, samt driftsstøtte til organisasjoner som har arbeid mot vold i nære relasjoner som sin hovedvirksomhet. Retningslinjer og utlysninger finnes på Bufdirs hjemmesider.

Alternativ til vold (ATV)

Alternativ til vold (ATV) er en privat stiftelse, som i mange år har utviklet og drevet behandlingstilbud til voldsutøvere. Til dette får stiftelsen statstilskudd fra BLD. Det eksisterer per i dag ni ATV-kontorer, to til er under etablering. Flere steder i landet samarbeider ATV med familieverntjenestene. 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner