Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

Statusrapporter

Regjeringen har satt ned en gruppe som skal gi et helhetlig kunnskapsgrunnlag om konsekvensene som iverksatte smitteverntiltak har for sårbare barn og unge, og vurdere tiltak som kan bøte på disse konsekvensene.

Les mer om koordineringsgruppen og mandatet.