Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

Statusrapporter

Det er satt ned en gruppe som skal gi et helhetlig kunnskapsgrunnlag om konsekvensene som iverksatte smitteverntiltak har for sårbare barn og unge, og vurdere tiltak som kan bøte på disse konsekvensene.

Justert mandat til koordineringsgruppen (26.01.22)
Mandatet til koordineringsgruppen (20.04.20)