Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.

Finn fram i lovverket

Nettstedet Lovdata publiserer alle lover og forskrifter, og har til enhvert tid oppdaterte lov- og forskriftstekster.

Norges lover
Boken «Norges lover» utgis hvert år av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og Fagbokforlaget. Teksten leveres av Lovdata. Foto: JD

Gangen i lovgivningsarbeidet 

Kort oversikt over gangen i et normalt lovarbeid i departementene, regjeringen og Stortinget.  

  1. Utredning: Behovet for lovforslag utredes og vurderes. Vurderingen foretas gjerne av et eget utredningsutvalg, en oppnevnt utreder, departementet selv eller en arbeidsgruppe mellom flere departementer.
  2. Høring: Berørte instanser og organisasjoner inviteres til å komme med synspunkter på lovforslaget. Se oversikt over aktuelle høringer
  3. Lovproposisjon: Departementet utarbeider et forslag til lovvedtak med nærmere begrunnelser, som Kongen i statsråd (regjeringen) fremmer for Stortinget.
  4. Lovvedtak: Stortinget vedtar lovforslaget. Du kan følge sakens gang i Stortinget og videre her
  5. Sanksjon: Lovvedtaket sanksjoneres av Kongen i Statsråd. Det er ved Kongens sanksjon lovvedtaket blir lov, jf. Grunnloven § 78.
  6. Ikrafttredelse: Lovvedtaket trer i kraft som gjeldende rett.

Justis- og beredskapsdepartementets rolle

Justisdepartementet har et sentralt ansvar for å sørge for at det norske lovverket holder høy kvalitet.

Lovavdelingen i departementet er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen. Avdelingen bidrar til å sikre kvalitet i lovgivningen, og har et ansvar for teknisk kvalitet i lovverket.

Tolkningsuttalelser

Lovavdelingen besvarer henvendelser, først og fremt fra andre departementer, om hvordan lovverket skal forstås. Svar gis i form av en tolkingsuttalelse. Uttalelsene er rådgivende, men blir i praksis tillagt stor vekt.

Oversikt over Lovavdelingens tolkningsuttalelser (sammen med en del uttalelser fra andre departementer).