Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser.

Finn fram i lovverket

Nettstedet Lovdata publiserer alle lover og forskrifter, og har til enhvert tid oppdaterte lovtekster. Gå til lovdata.no 

Her på regjeringen.no publiseres kun en oversikt over lovene, hvilke departement som har ansvar for dem, samt en lenke til hele loven hos Lovdata. Lover og regler på regjeringen.no 

Norges lover

Boken Norges lover utgis hvert år av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og Fagbokforlaget. Teksten leveres av Lovdata. (Foto: JD)

Gangen i lovgivningsarbeidet 

Kort oversikt over gangen i lovarbeidet i departementene, Stortinget og Kongen i Statsråd.  

  1. Utredning: Behovet for lovforslag utredes og vurderes. Vurderingen foretas gjerne av et eget utredningsutvalg, av departementet eller av en arbeidsgruppe mellom flere departementer.
  2. Høring: Berørte instanser og organisasjoner inviteres til å komme med synspunkter på lovforslaget.
  3. Stortingsproposisjon: Departementet utarbeider et forslag til lovvedtak med nærmere begrunnelser, som regjeringen fremmer for Stortinget.
  4. Lovvedtak: Stortinget vedtar lovforslaget.
  5. Sanksjon: Lovvedtaket sanksjoneres av Kongen i Statsråd.
  6. Ikrafttredelse: Lovvedtaket trer i kraft som gjeldende rett.

Justis- og beredskapsdepartementets rolle

Justisdepartementet har et sentralt ansvar for å sørge for at det norske lovverket holder høy kvalitet.

Lovavdelingen i departementet er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen. Avdelingen bidrar til å sikre kvalitet i lovgivningen, og har ansvar for teknisk kvalitet i lovverket.

Tolkningsuttalelser

Lovavdelingen besvarer henvendelser, først og fremt fra andre departementer, om hvordan lovverket skal forstås. Svar gis i form av en tolkingsuttalelse.  Uttalelsene er rådgivende, men blir i praksis tillagt stor vekt.

Oversikt over departementets tolkningsuttalelser

 

Til toppen