Skjema og blankettar frå Justis- og beredskapsdepartementet

Her kan du laste ned skjema og blankettar for utfylling og utskrift.

Arbeidsoppgaven skal innleveres snarest mulig og senest innen 3 måneder. etter avsluttet arbeid, jf. salærforskriften § 5. Skjemaet skal leveres inn i 2 eksemplarer.

Last ned blankettnr. GA-3024 (bokmål):

For å vite om gjenlevende ektefelle er enearving, må det foreligge en oversikt over arvens størrelse. I den forbindelse kan denne blanketten nyttes.

I tillegg må også "Erklæring om privat skifte av dødsbo", GA-0008 fylles ut.

Når det gjelder arvens minstebeløp og flere detaljer viser vi til skjemaets veiledning som gir en god beskrivelse av dette forholdet. Denne finner du som en del av skjemaet.

Last ned blankettnr. GA-8050 på bokmål:

Last ned blankettnr. GA-8050 på nynorsk:

Dette skjemaet benyttes hvis dødsboets midler antas å gi et minimalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket, overlater skifteretten midlene til den som har ordnet med begravelsen, eller en annen som har stått avdøde nær. Vedkommende blir ansvarlig for boets og avdødes forpliktelser kun innenfor rammen av de mottatte midler

Last ned blankettnr. GA-8011 på bokmål:

Last ned blankettnr. GA-8011 på nynorsk:

Den som har overtatt et dødsbo til privat skifte kan gi en annen person fullmakt til å forestå oppgjøret. Fullmektig kan være enhver myndig person, men normalt utstedes en slik fullmakt til en advokat eller en annen person som fullmaktsgiveren har tillitt til, f.eks til sin bror eller søster, eller et av sine egne barn. Skjemaet har både norsk og engelsk tekst.

Les mer i ledeteksten i skjemaet når du fyller dette ut.

Last ned blankettnr. GA-5339 på bokmål og engelsk (parallelltekst):  

Last ned blankettnr. GA-5339 på nynorsk og engelsk (parallelltekst):

Last ned blankettnr. GA-5339 på engelsk:

Dette skjemaet benyttes av den/de som overtar et dødsbo til privat skifte, og overlater til en av arvingene eller en en tredje person å forestå oppgjøret. Fullmektig må være en myndig person. Gjerne en i familien eller en advokat.

Ved bruk av denne fullmakten gir fullmaktsgiveren fullmektigen fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret.

Last ned blankettnr. GA-8012 på bokmål:

Last ned blankettnr. GA-8012 på nynorsk:

Ved dødsfall må særskilt skjema fylles ut. Ved overførsel av dødsbo til arving(er) sendes hjemmelserkæringen til Statens kartverk sammen med kopi av skifteattesten. Skal arvingene umiddelbart selge eiendommen videre, kan utfylt skjøte legges ved. Skjøte utløser tinglysingsgebyr og dokumentavgift.

Er den som overtar hele eiendommen permanent en av arvingene, skal det ikke betales dokumentavgift av den delen som etter loven arves. For eksempel, hvis to søsken arver en eiendom og det ene skal overta eiendommen permanent, skal det bare beregnes dokumentavgift av halvparten av eiendommens markedsverdi.

Skal gjenlevende sitte i uskiftet bo, må hjemmelserklæring fylles ut. Dette er gratis.

Når gjenlevende skifter med førstavdødes arvinger, påløper tinglysingsgebyr. Ved arv i henhold til testament beregnes dokumentavgift av eiendommens markedsverdi. Arves kun en andel av eiendommen, vil dokumentavgift påbeløpe denne delen.

Last ned blankettnr. GA-5307 på bokmål:

Last ned blankettnr. GA-5307 på nynorsk:

Skjemaet gjelder nye hjemmelseshavere av andel i borettslag ved arv/skifte/uskifte. Ved dødsfall må særskilt skjema fylles ut. Ved overførsel av dødsbo til arving(er) sendes hjemmelserkæringen til Statens kartverk sammen med kopi av skifteattesten. Skal arvingene umiddelbart selge eiendommen videre, kan utfylt skjøte legges ved. Skjøte utløser tinglysingsgebyr og dokumentavgift.

Er den som overtar hele eiendommen permanent en av arvingene, skal det ikke betales dokumentavgift av den delen som etter loven arves. For eksempel, hvis to søsken arver en eiendom og det ene skal overta eiendommen permanent, skal det bare beregnes dokumentavgift av halvparten av eiendommens markedsverdi.

Skal gjenlevende sitte i uskiftet bo, må hjemmelserklæring fylles ut. Dette er gratis.

Når gjenlevende skifter med førstavdødes arvinger, påløper tinglysingsgebyr .Ved arv i henhold til testament beregnes dokumentavgift av eiendommens markedsverdi. Arves kun en andel av eiendommen, vil dokumentavgift påbeløpe denne delen.

Last ned blankettnr. GA-5307-2 på bokmål:

Last ned blankettnr. GA-5307-2 på nynorsk:

Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte - Borettslag

Jordskifteretten er en særdomstol som har som overordnet mål å løse problemer med arealbruk. I en sak for jordskifteretten kan man for eksempel få byttet om på areal og rettigheter, fastsatt regler for bruk eller klarlagt eiendoms- og rettsforhold. 

Jordskifteretten har kompetanse til å dømme i en rekke ulike tvistespørsmål knyttet til fast eiendom. Videre har jordskifteretten kompetanse til å avholde flere former for skjønn. I motsetning til de alminnelige domstoler foretar jordskifteretten grensemerking, kartlegging og tinglysing av de forhold som blir avklart. Jordskifteretten kan dermed tilby en totalpakke som løser problemer eierne har med bruken av sine eiendommer og samtidig sikre dokumentasjon for ettertiden.

Skjema og veileder er sist oppdatert februar 2020.

Blankettnr. DS-001 på bokmål:

Blankettnr. DS-001 på nynorsk:

Blankettnr. DS-001 på samisk:

Blanketten er på 6 sider + rettledning for utfylling av blankettsettet.

Blankett sendes til Trygdekontor, Folkeregisteret, Kirkegårdsmyndighet, Skifteretten og Lensmannen.

 

Blankettnr. GA-5211 på nynorsk:

Blankettnr. GA-5211 på bokmål:

 

Blanketten er på 6 sider + rettledning for utfylling av blankettsettet.

Blankett sendes til Trygdekontor, Folkeregisteret, Kirkegårdsmyndighet, Skifteretten og Lensmannen.

Last ned blankettnr. GA-5212 på nynorsk:

Last ned blankettnr. GA-5212 på bokmål:

Ved uskifte overtar den gjenlevende ektefelle felleseiet uten å måtte ta hensyn til førstavdødes arvinger. Skiftet etter lengstlevendes død omfatter bare det som da er igjen av boet. Det som eventuelt er forbrukt under uskifteperioden skal ikke tas med. Retten til uskifte er forbeholdt ekteskap og registrerte partnere.

For å sitte i uskifte må den gjenlevende sende denne blanketten til den lokale skifterett, som utsteder uskifteattest, dersom vilkårene er oppfylt.

Mer informasjon om retten til å sitte i uskifte finner du her.

Last ned blankettnr. GA-5331 på nynorsk

Last ned blankettnr. GA-5331 på bokmål:

Hvilke navn kan endres?

Du kan endre både fornavnet, mellomnavnet og etternavnet ditt. Merk at mellomnavn ikke er et fornavn. Navn som kan tas som etternavn, kan også tas som mellomnavn.

Du kan endre ditt eget navn, samt navn til barn du har foreldreansvar for, hvis de er under 16 år. 

Endre navn elektronisk

Navneendringer kan gjøres elektronisk hos Skatteetaten.

Endre navn elektronisk

 

Papirskjema

Hvis du ønsker å bruke papirskjema, må det gis melding for hver person som skal endre navn. Meldingen skal sendes til skattekontoret i den kommunen hvor personen meldingen gjelder er bosatt.

Rettledning ligger i meldingsskjemaet.

Last ned blankettnr. GA-7700 på bokmål:

Last ned blankettnr. GA-7700 på nynorsk:

Last ned blankettnr. GA-7700 på samisk – kun for utskrift:

Mer informasjon om navneendring

Lov om personnavn av 7. juni 2002 (navneloven)
Rundskrift G-20/2002 om ny navnelov 

 

Dette skjemaet gjelder for uskifte på grunnlag av samboerskap der samboerne har, har hatt eller venter felles barn. På siste side av skjemaet finnes en kort orientering. Retten kan også gi veiledning.

Last ned blankettnr. GA-5340 på nynorsk:

Last ned blankettnr. GA-5340 på bokmål:

Forskrift til lov om fri rettshjelp er fastsatt av Justis- og politidepartementet 12.12.2005 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp (rettshjelpsloven) §§ 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22 og 26. Endret ved forskrifter 16. des 2008 nr. 1398, 15 des 2016 nr 1769.

Forskriften finnes på side 2.

Last ned blankettnr. GA-6305 på bokmål:

Last ned blankettnr. GA-6305 på nynorsk:

Norge har tiltrådt Haagkonvensjonen av 25 oktober 1980 om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring. Konvensjonen gir retningslinjer for hvordan en sak håndteres når et barn er ulovlig bortført fra Norge til et annet konvensjonsland.

Skjemaer for barnebortførings- og samværssaker etter Europarådskonvensjonen 1980 og Haagkonvensjonen 1980 finnes på siden for skjemaer på barnebortføring.no.