Etikk i forskningen

Akademisk frihet er et grunnleggende prinsipp i forsk­ningen og en viktig betingelse for å sikre uavhengig og pålitelig forsk­ning. Samtidig er forskningens troverdighet avhengig av at vi kan stole på forskerne. Derfor er etikk i forskningen så viktig.

Forskningens troverdighet er avhengig av at forskerne følger de etiske prinsippene for forsking og at vi har et normsystem for forskningen. Derfor har vi en lov om etikk og redelighet i forskningen og et nasjonalt apparat og rammeverk for behandling av forsk­ningsetikk og vitenskapelig uredelighet på alle fagfelter. Granskningsutvalget og De nasjonale forskningsetiske komiteene er opprettet for å sørge for at forskningen etterlever de etiske prinsippene.

For alle moderne samfunn er det viktig å finne en balanse mellom satsing på forsk­ningens muligheter for å utvikle ny kunnskap og teknologi og samfunnets behov for å beskytte seg mot potensielle og utilsiktede skadelige virkninger.

Det er også en betydelig utfordring å finne fram til hvilke metoder, vurderinger og verdier som skal bestemme hvilke begrensninger som skal pålegges forsk­ningen. Etisk refleksjon må derfor inngå i alle ledd i et velfungerende forskningssystem.

Mens Granskningsutvalget skal ivareta forskeretikken ved å håndtere vitenskapelig uredelighet, er De nasjonale forskningsetiske komiteene et virkemiddel for å øke bevisstheten om forskningsetikk.

Nasjonale forskningsetiske komiteer

Det finnes tre nasjonale komiteer for forskningsetiske spørsmål innen alle fagområder:

  • Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)
  • Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
  • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Komiteene skal gi råd om forskningsetikk og fastsette forskningsetiske retningslinjer på sine fagområder. Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM) er dessuten koordinerende organ for de regionale komiteene.

Under Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) er det opprettet en etisk nemnd for patentsaker og under Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) er det opprettet en nasjonal komité for vurdering av forskning på humant skjelettmateriale.

Komiteene har et felles sekretariat. Det er Kunnskapsdepartementet som oppnevner komiteene og fastsetter deres oppgaver.

Regionale medisinske og helsefaglige komiteer (REK)

På det medisinske og helsefaglige området finnes det syv regionale komiteer (REK) som vurderer alle forskningsprosjekter som involverer mennesker eller menneskelig materiale.

Komiteene er organisert etter helseregionene. Det er i dag fire komiteer i Helseregion Sørøst, en i Helseregion Vest, en i Helseregion Midt-Norge og en i Helseregion Nord.

Det er universitetene i regionene har det administrativt ansvaret for komiteene. Kunnskapsdepartementet oppnevner komiteene og fastsetter oppgavene.

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM) er rådgivende og koordinerende instans for de sju regionale komiteene. NEM er i tillegg også klageinstans for prosjekter behandlet i REK.

Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning

Utvalget skal kunne granske alvorlige saker om vitenskapelig uredelighet som reises av andre eller som det selv tar opp, og det skal dekke alle fagområder.

Kunnskapsdepartementet oppnevner utvalget og fastsetter oppgavene. Utvalget finansieres av Kunnskapsdepartementet og betjenes av sekretariatet i De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Den etiske nemnda for patentsaker

Den etiske nemnda for patentsaker skal gi Patentstyret råd i saker som reiser tvilsspørsmål knyttet til patentloven § 1 b. Bestemmelsen fastsetter at det ikke kan gis patent hvis kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen ville stride mot "offentlig orden eller moral", det vil si grunnleggende etiske hensyn i det norske samfunn.

Den etiske nemnda for patentsaker er et underutvalg av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi og oppnevnes av Kunnskapsdepartement med hjemmel i patentforskriften § 93.

Lov om behandling av etikk og redelighet i forsk­ning skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Den lovfester de nasjonale og regionale forsk­ningsetiske komiteene. 

Til toppen