Organisering og finansiering av forskning i Norge

Det er Stortinget og regjeringen som vedtar rammebetingelsene og målene for forskningspolitikken. De ulike departementene har ansvaret for forskningen innenfor sine fagområder, og Kunnskapsdepartementet har i tillegg et overordnet og koordinerende ansvar.

I Norge jobber om lag 90 000 mennesker med forskning og utvikling innenfor fire forskningsutførende sektorer: universiteter og høyskoler, forskningsinstitutter, helseforetak og næringsliv. De siste 20 årene har forsknings- og utviklingsbevilgningen (FoU) i Norge økt både kraftigere og jevnere enn i de fleste sammenliknbare land. Overordnet er forskningskvaliteten god. Norge har jevnlig skåret blant verdens fremste med hensyn til publiseringsvolum og norske forskere lykkes svært godt i EU. Næringslivet er den største FoU-sektoren målt i investeringer og har i de senere årene lagt mest vekt på utviklingsarbeid. For mer informasjon se SSB og Indikatorrapporten 2023.

Storting og regjering trekker opp rammebetingelsene og utformer overordnede mål og prioriteringer for forskningspolitikken. Regjeringens samlede forskningspolitiske mål og prioriteringer kommer frem av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, som revideres hvert fjerde år.

Norsk forskningspolitikk er basert på prinsippet om at hvert departement har ansvar for forskning innenfor sine områder, altså sektorprinsippet i norsk forskning. Kunnskapsdepartementet har i tillegg koordineringsansvaret for forskningspolitikken. Les mer i Veileder for sektoransvaret for forskning, som beskriver departementenes ansvar og Kunnskapsdepartements koordinerende rolle på forskningsområdet.

Alle departementer finansiere forskning i ulik grad. Kunnskapsdepartementet står for nær halvparten av de offentlige forskningsbevilgningene i Norge, mens Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er andre store departementer i forskningssammenheng. 

Norges forskningsråd  er en sentral aktør i det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Norge har ett forskningsråd med ansvar for alle fagområder innenfor så vel grunnleggende forskning som innovasjonsrettet forskning. Om lag en fjerdedel av offentlige FoU-midler kanaliseres gjennom Forskningsrådet. Alle departementene finansierer forskning gjennom Forskningsrådet. Kunnskapsdepartementet har ansvaret for etatsstyring av Forskningsrådet og for at Forskningsrådet når sine mål. Forskningsrådet har i hovedsak tre viktige roller i det norske forskningssystemet. For det første er rådet myndighetenes sentrale forskningspolitiske rådgiver. For det andre er Forskningsrådet det viktigste organet for å realisere regjeringens overordnede forskningspolitikk. Til sist fungerer også rådet som en møteplass hvor samfunnet og dets aktører involveres i utforming og gjennomføring av forskningspolitikken.

Innovasjon Norge er en annen sentral aktør i det norske forsknings- og innovasjonssystemet.  Innovasjon Norge arbeider for å øke innovasjonen i næringslivet over hele landet med sikte på å styrke norsk næringslivs konkurransedyktighet. Nærings- og fiskeridepartementet og fylkeskommunene er hovedeier av Innovasjon Norge, men organisasjonen får også penger fra andre departementer og statsforvaltere.