Forsiden

Veileder for sektoransvaret for forskning

Veilederen beskriver departementenes ansvar og Kunnskapsdepartementetskoordinerende rolle på forskningsområdet.

Formål er å bidra til en helhetlig implementering av norsk forskningspolitikk ved å:

 • skape økt bevissthet og felles forståelse av hva sektoransvaret for forskning innebærer for departementene
 • vise hvordan sektoransvaret bør utøves
 • tydeliggjøre Kunnskapsdepartementets ansvar som koordinerende departement

Sektoransvaret for forskning omfatter åtte elementer. Departementene skal

 1. ha oversikt over sektorens kunnskapsbehov
 2. systematisk vurdere forskning som virkemiddel for å nå sektorpolitiske mål
 3. bidra til forskning og kompetanseoppbygging for sektoren
 4. sørge for forskning for politikkutforming og forvaltning
 5. legge til rette for høy vitenskapelig kvalitet og relevans i forskningen
 6. være bevisst på hvilken kanal som velges for forskningsfinansiering
 7. samarbeide med andre departementer
 8. følge opp internasjonalt forskningssamarbeid innenfor sektoren

Veilederen skal legges til grunn for departementenes arbeid med forskning og for Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken.

Les veilederen her (pdf).