Historisk arkiv

Vil koordinere forskningsinnsatsen bedre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har laget en ny veileder som beskriver departementenes ansvar for forskningspolitikk. Målet er å bidra til at gjennomføringen av forskningspolitikken er bedre koordinert.

Forskningspolitikken i Norge styres etter sektorprinsippet. Det innebærer at hvert departement har ansvar for både politikkutforming og langsiktig kunnskapsutvikling på sine områder. Kunnskapsdepartementet har ansvaret for å koordinere regjeringens forskningspolitikk.

– Ved å organisere arbeidet på denne måten, må fagstatsrådene som er tett på de aktuelle problemstillingene på sitt felt, også ta ansvar for forskningen på feltet. Det bidrar til at vi har engasjerte diskusjoner om forskningsprioriteringer innad i regjeringen, og at vi kan stå sammen om store satsinger, som Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flere rapporter den senere tiden, blant andre Produktivitetskommisjonen (NOU 2016:3) og OECDs gjennomgang av det norske forskningssystemet, har problematisert hvordan sektorprinsippet praktiseres. En fellesnevner er at de påpeker at sektorprinsippet kan føre til fragmentert forskningspolitikk.

Derfor har Kunnskapsdepartementet nå utarbeidet en ny veileder for alle departementene for å skape økt bevissthet om hva sektoransvaret for forskning innebærer for departementene.

Dette er også en oppfølging av områdegjennomgangen av Forskningsrådet, som anbefalte en tydeliggjøring av departementes ansvar for forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

– Med veilederen svarer vi på noen av utfordringene som er blitt påpekt. Tidligere har det kanskje vært forskjellige tolkninger av hva sektoransvaret egentlig omfatter. Veilederen vil bidra til å skape felles forståelse. Prosessen så langt har allerede bidratt til det, fordi alle departementne har vært aktive og konstruktive, sier Røe Isaksen.

Sektoransvaret for forskning omfatter åtte elementer. Departementene skal:

  1. ha oversikt over sektorens kunnskapsbehov
  2. systematisk vurdere forskning som virkemiddel for å nå sektorpolitiske mål
  3. bidra til forskning og kompetanseoppbygging for sektoren
  4. sørge for forskning for politikkutforming og forvaltning
  5. legge til rette for høy vitenskapelig kvalitet og relevans i forskningen
  6. være bevisst på hvilken kanal som velges for forskningsfinansiering
  7. samarbeide med andre departementer
  8. følge opp internasjonalt forskningssamarbeid innenfor sektoren

Veilederen skal legges til grunn for departementenes arbeid med forskning og for Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken.