Forskingsprisar

Forskingsprisane vert delte ut for å anerkjenne framifrå vitskapeleg arbeid og auke merksemda kring forsking i samfunnet.

Dei årlege internasjonale forskingsprisane Abelprisen og Holbergprisen vart etablerte etter initiativ frå regjeringa i 2002 og 2004. Kavliprisene vart etablerte av Kavli Foundation i 2008 i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi og Kunnskapsdepartementet, og vert delte ut annakvart år.

Prisane går til framifrå forskarar innanfor fagområda som prisane dekkjer, og er høgt anerkjent i fagmiljøa. Merksemda om forskinga til vinnarene bidreg òg til at fleire ser verdien av forskinga innanfor desse fagområda.