Lov og rett

Internasjonalt justissamarbeid

Norge spiller en aktiv rolle i det internasjonale justissamarbeidet. Økt samarbeid på tvers av landegrensene stiller Norge overfor nye utfordringer og muligheter.

Internasjonalt justissamarbeid skal i første rekke bidra til å bekjempe og redusere den økende organiserte og grenseoverskridende kriminaliteten, både i og utenfor Europa.

Myndigheter og avtaler

Oversikt over utenlandske justismyndigheter og internasjonale samarbeidsavtaler

Nordisk samarbeid 

På Justisdepartementets arbeidsområde foregår det nordisk samarbeid i ulike sammenhenger og flere fora. Et særlig viktig forum er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan Nordisk Ministerråd.
Les om det nordiske justissamarbeidet

Luganokonvensjonen

Luganokonvensjonene gir regler om domsmyndighet og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker. En rekke europeiske stater er tilsluttet konvensjonene.
Les om Luganokonvensjonen

Rettsanmodninger

Når det oppstår behov for bistand fra et annet lands myndigheter i forbindelse med en sivil- eller straffesak, kan det fremmes en anmodning om dette.
Les om rettsanmodninger

Utlevering av lovbrytere

Utlevering er en form for internasjonalt samarbeid for å hindre lovbrytere i å unndra seg straffeforfølgning eller fullbyrding av dom ved å reise til et annet land.
Les om utlevering av lovbrytere