Internasjonalt justissamarbeid

Norge spiller en aktiv rolle i det internasjonale justissamarbeidet. Økt samarbeid på tvers av landegrensene stiller Norge overfor nye utfordringer og muligheter.

Internasjonalt justissamarbeid skal i første rekke bidra til å bekjempe og redusere den økende organiserte og grenseoverskridende kriminaliteten, både i og utenfor Europa.

Myndigheter og avtaler

Nordisk samarbeid 

På Justisdepartementets arbeidsområde foregår det nordisk samarbeid i ulike sammenhenger og flere fora. Et særlig viktig forum er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan Nordisk ministerråd.

Luganokonvensjonen

Luganokonvensjonene gir regler om domsmyndighet og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker. En rekke europeiske stater er tilsluttet konvensjonene.

Rettsanmodninger

Når det oppstår behov for bistand fra et annet lands myndigheter i forbindelse med en sivil- eller straffesak, kan det fremmes en anmodning om dette.

Utlevering av lovbrytere

Utlevering er en form for internasjonalt samarbeid for å hindre lovbrytere i å unndra seg straffeforfølgning eller fullbyrding av dom ved å reise til et annet land.