Utlevering av lovbrytere

Utlevering er en form for internasjonalt samarbeid for å hindre lovbrytere i å unndra seg straffeforfølgning eller fullbyrding av dom ved å reise til et annet land.

Utlevering innebærer at en person som er siktet, tiltalt eller domfelt i en straffesak blir tvangsmessig overført (utlevert) fra et land til det landet som begjærer vedkommende utlevert.

Utlevering er noe annet enn utvisning etter utlendingsloven. I utvisningstilfellene er det norske myndigheter som ønsker å sende vedkommende ut av landet i egen interesse. I utleveringstilfellene sendes vedkommende ut av landet fordi utenlandske myndigheter ønsker å straffeforfølge/fullbyrde en straffedom mot vedkommende.

Lover om utlevering 

Det er to sentrale lover om utlevering av lovbrytere. Dette er lov 13. juni 1975 om utlevering av lovbrytere mv. (utleveringsloven) og lov 20. januar 2012 nr. 4 om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven).  Arrestordreloven gjelder for utlevering (som i arrestordreloven kalles overlevering) mellom Norge og de nordiske land, og mellom Norge og landene i Den europeiske union (EU). Utleveringsloven gjelder utlevering av lovbrytere mellom Norge og alle land utenfor Norden og EU.

Konvensjoner og avtaler

Norge har sluttet seg til flere konvensjoner og avtaler om utlevering. Disse oppstiller en forpliktelse til utlevering dersom konvensjonens eller avtalens vilkår er oppfylt. De viktigste er avtale 28. juni 2006 med EU om nordisk-europeisk arrestordre (parallellavtalen), Europarådets utleveringskonvensjon 13. desember 1957 (utleveringskonvensjonen) og konvensjon om nordisk arrestordre. Norge har i tillegg inngått bilaterale avtaler om utlevering med blant annet USA og Australia.

Nærmere informasjon om overlevering innen Norden finnes i rundskriv om nordisk arrestordre (G-12/2012).

Nærmere informasjon om overlevering mellom Norge og EU finnes i rundskriv om nordisk-europeisk arrestordre (G-02/2020)

Nærmere informasjon om utlevering utenfor Norden og EU finnes i rundskriv om internasjonalt rettslig samarbeid i straffesaker (G-19/2001)

Les mer

Lover