Nordisk ministerråd

På Justisdepartementets arbeidsområde foregår det nordisk samarbeid i ulike sammenhenger og flere fora.

Et særlig viktig forum er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan Nordisk Ministerråd. Samarbeidet bygger på Helsingforsavtalen.

Nordisk ministerråd for lovsamarbeid (MR-LOV) og nordisk embetsmannskomité for lovsamarbeid (EK-LOV)

Justissamarbeidet i Nordisk Ministerråd ledes av de nordiske justisministrene som utgjør MR-LOV. Ministrene behandler på sitt årlige møte politisk aktuelle saker av felles nordisk interesse med tanke på å innlede nordisk samarbeid for å bevare eller utvikle nordisk rettsenhet eller finne felles nordiske løsninger hvor det er hensiktsmessig.

Nordisk embetsmannskomité for lovsamarbeid (EK-LOV) består av ledende embetsmenn med ansvar for lovgivningsarbeid i de nordiske landenes justisdepartementer. Komiteen forbereder og følger opp justisministrenes årlige møte. Dersom det er nødvendig med samarbeid utover kontakt mellom berørte saksbehandlere, kan komiteen sette ned arbeidsgrupper.

Lovavdelingen deltar i komiteen og kan eventuelt kontaktes for mer informasjon.