Lov og rett

Finnmarksloven

Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte.

Dette skal skje til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv.

Da Finnmarksloven trådte i kraft 1. juli 2006, ble om lag 95 prosent av grunnen i Finnmark overført til lokalt eierskap gjennom Finnmarkseiendommen. Slik har innbyggerne i fylket fått den eiendomsretten til grunnen som Statskog tidligere forvaltet.

Orientering om Finnmarksloven (pdf) – utarbeidet av Justisdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Orienteringen finnes også på samisk

Se finnmarksloven med senere endringer på Lovdata