Láhka ja riekti

Finnmárkkuláhka

Lága ulbmil lea lágidit diliid nu, ahte eatnamat ja luondduvalljodagat Finnmárkku fylkkas hálddašuvvojit dássedis ja ekologalaš bistevaš vugiin.

Finnmárkkuláhka

Dat galgá dahkkot buorrin fylkka ássiide ja earenoamážit sámi kultuvrii, boazodollui, meahcásteapmái, ealáhusdoaimmaheapmái ja servodateallimii.

Válddahallama leat Justiisadepartemeanta ja Gielda- ja guovlodepartemeanta ráhkadan.

Lága sisdoalu oktiigeassu

Dokumeanttat

Finnmárkkulága ovdahistorjjá dáhpáhusat

Lága fápmuiboahtin

Nuppástusat eará lágain

Finnmárkkuopmodat

Leahkki vuoigatvuođat eai lihkahallojuvvo

Leahkki vuoigatvuođaid gárten

Ođasmuvvi valljodagaid hálddaheapmi

Finnmárkkulága váldosisdoallu

Finnmárkkuláhka – vástádusat muhtun dábálaš gažaldagaide

Dieđihangihpa Finnmárkkulága birra

Kapihttalis 1 leat addojuvvon oppalaš njuolggadusat, main lea mearkkašupmi olles lága áddemii ja atnimii. Láhka gusto Finnmárkku gittaopmodagaide ja čázádagaide. Dat gusto nu guhkás merrii go ovttaskas oamastanvuoigatvuohta ollá, nappo árvvu mielde sullii 2 mehtera čikŋodahkii.

Kapihtal 2 addá njuolggadusaid ođđa orgána Finnmárkkuopmodaga birra, earret eará stivrra ja gozihanlávdegotti čoakkádusas ja áššegieđahallamis.

Kapihtal 3 sisdoallá njuolggadusaid ođasmuvvi valljodagaid hálddaheamis, earret eará bivddus, guolásteamis ja murremis Finnmárkkuopmodaga eatnamiin.

Kapihtal 4 máinnaša guolásteami Deanu ja Njávdáma čázadagas. Finnmárkkuláhka ii lihkahala guolástanvuoigatvuođaid mat juo leat dáid čázádagain. Gonagas sáhttá addit láhkaásahusa, mas leat dárkilet njuolggadusat guolásteami hálddaheamis ja doaimmaheamis.

Kapihtal 5 lea guovtti ođđa orgána Finnmárkkukomišuvnna ja Finnmárkku meahcceduopmostuolu birra. Finnmárkkukomišuvdna galgá guorahallat oppa dan guovllu, man Finnmárkkuopmodat váldá badjelasas Statskoga maŋis ja gártet makkár geavahan- ja eaiggátvuoigatvuođat gávdnojit doppe. Soahpameahttunvuođat guovlluid alde maid Finnmárkkukomišuvdna lea gárten, sáhttet dolvojuvvot Finnmárkku meahcceduopmostuolu gieđahallamii.

Kapihttalis 6 leat addojuvvon njuolggadusat lága fápmuiboahtimis, ja eatnamiid sirdimis Statskogas Finnmárkkuopmodahkii ja mearrádusat eará lágaid nuppástusaid birra.