Nyttig tomtefesteinformasjon

Om endringer i tomtefestelovens regler om festeavgift.

Ved endringslov 19. juni 2015 nr. 63 ble det vedtatt endringer i tomtefestelovens regler om festeavgift ved forlengelse av festeavtalen og om beregning av innløsningssum.

Endringsloven har bakgrunn i regjeringens forslag i Prop. 73 L (2014-2015) Endringer i tomtefesteloven.

Endringene gjelder feste til bolighus og fritidshus og går i korthet ut på følgende:

1. Festeavgift ved forlengelse av festeavtalen

Når festetiden er ute, forlenges festeavtalen i utgangspunktet på samme vilkår som før. Bortfesteren kan imidlertid kreve regulering av festeavgiften innen tre år etter at festetiden er ute. Bortfesteren får dermed rett til et engangsløft av festeavgiften i forbindelse med forlengelsen av avtalen. 

Følgende regler gjelder for bortfesterens regulering av festeavgiften:

  • Den årlige festeavgiften settes til 2 prosent av tomteverdien. Ved beregningen av tomteverdien skal det gjøres fradrag for verdiøkning som festeren har tilført tomten. Tomteverdien kan ikke settes høyere enn det tomten kan selges for om det bare er tillatt å sette opp det huset eller de husene som er på tomten.
  • Det gjelder likevel et maksimalbeløp (et «tak») for den årlige festeavgiften. Uansett tomtens verdi, kan festeavgiften ikke utgjøre mer enn maksimalbeløpet per dekar tomt. Maksimalbeløpet er 9000 kroner justert ved hvert årsskifte etter 1. januar 2002 i samsvar med endringene i pengeverdien. Det gjelder et unntak for festeavtaler der det er avtalt en rett for festeren til å kreve forlengelse og det følger av avtalen at bortfesteren ikke har rett til regulering av festeavgiften utover det som følger av endringer i pengeverdien. 
  • Etter at festeavgiften er regulert denne ene gangen, kan festeavgiften bare reguleres i samsvar med endringer i pengeverdien. 

2. Innløsning

Reglene om festerens rett til å kreve innløsning av tomten er videreført, men det er gjort endringer i reglene om beregningen av innløsningssummen. Innløsningssummen skal som hovedregel være 25 ganger årlig festeavgift etter regulering på innløsningstidspunktet. Lovendringen innebærer at dersom festeren velger å kreve innløsning av festetomten når festetiden er ute, settes innløsningssummen til 25 ganger den festeavgiften bortfesteren kan kreve etter reglene som er nevnt foran (i punkt 1). Det samme gjelder dersom festeren velger å kreve innløsning ti år eller kortere før festetiden er ute. Ved innløsning som finner sted når festetiden er ute eller ti år eller mindre før dette tidspunktet, kan bortfesteren med andre ord kreve at festeavgiften skal reguleres etter reglene som er nevnt foran (i punkt 1), og at det er denne festeavgiften som skal ganges med 25 ved fastsettelsen av innløsningssummen. 

For tidsbegrensede festeavtaler kan bortfesteren fortsatt kreve at innløsningssummen skal settes til 40 prosent av tomteverdien.