Nyttig tomtefesteinformasjon

Justisdepartementet har utarbeidd tre faktaark om tomtefestelova. Faktaarka omhandlar dei emna departementet får flest spørsmål om, nemleg innløysing og regulering av festeavgift.

Faktaark:

Endringer i tomtefestelovens regler om innløsning fra 1. juli 2006

Endringer i tomtefestelovens regler om innløsning fra 1. oktober 2009

Endringer i tomtefestelovens regler om festeavgift ved forlenging og beregning av innløsningssum fra 1. juli 2015

Lovendringar i 2015

I Prop. 73 L (2014-2015) fremja regjeringa forslag til endringar i tomtefestelova. Forslaget blei behandla av Stortinget våren 2015, med vedtak 10. juni 2015.