Samisk kulturpolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede samordningsansvaret for statlig samepolitikk. Kultur- og likestillingsdepartementet har et sektoransvar for samisk kunst og kultur.

Kultur- og likestillingsdepartementets faglige ansvar for samisk kunst og kultur

Kultur- og likestillingsdepartementet har det overordnede ansvaret for kulturpolitikk i Norge.

I samepolitikken som har blitt ført de siste tiårene, har norske myndigheter lagt til grunn at samene skal kunne ha reell innflytelse i spørsmål som angår dem. Fra 2019 ble det innført en ny budsjettordning som innebærer at overføringer til Sametinget over statsbudsjettet ble samlet på én budsjettpost under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kultur- og likestillingsdepartementet har fremdeles et sektoransvar for samisk kunst og kultur.

Kultur- og likestillingsdepartementet ivaretar regjeringens samepolitikk på kulturområdet blant annet gjennom medvirkning i oppstarts- og byggeprosjekter som gjelder samiske kulturbygg, og gjennom tilskudd til en rekke samiske tiltak på kulturområdet.

Tilskuddene fordeles blant annet til kollektive vederlagsordninger for samiske kunstnere, samiske aviser, samisk film, samisk arkiv og samisk idrett. Flere mottakere av tilskudd/bevilgning fra Kultur- og likestillingsdepartementet forvalter også oppgaver og aktiviteter rettet mot samisk kunst og kultur. Det gjelder for eksempel Nasjonalbiblioteket, Norsk kulturråd og museene i det nasjonale museumsnettverket.

For en fullstendig oversikt over bevilgninger til samiske formål viser vi til Kommunal- og moderniseringsdepartementets årlige publikasjon om bevilgninger til samiske formål på statsbudsjettet.

Samiske kunstnere og kulturaktører kan søke om midler til ulike tiltak og prosjekter fra Sametingets tilskuddsordninger, så vel som fra øvrige nasjonale støtteordninger, blant annet fra Norsk kulturråd.

Flere internasjonale konvensjoner om minoriteter og urfolk verner om samisk språk og kultur. Ansvaret for samordning av regjeringens arbeid med oppfølging av Den Europeiske pakt om minoritetsspråk av 5. november 1992, Minoritetsspråkpakten, er lagt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider inneholder mer informasjon om grunnlaget for og hovedlinjene i regjeringens samepolitikk.