Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samisk kulturpolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede samordningsansvaret for statlig samepolitikk. Kulturdepartementet har ansvar for gjennomføringen av regjeringens samepolitikk for blant annet samiske aviser, samisk film, Samisk arkiv, samisk bibliografi og samisk idrett.


Kulturdepartementets faglige ansvar

Kulturdepartementet har det overordnede ansvaret for kultur- og språkpolitikk i Norge.

I samepolitikken som har blitt ført de siste tiårene, har norske myndigheter lagt til grunn at samene skal kunne ha reell innflytelse i spørsmål som angår dem. På kulturområdet er dette prinsippet fulgt opp ved at Sametinget har forvaltningsmyndighet over bevilgningen på statsbudsjettets kap. 325 Allmenne kulturformål, post 53 Sametinget. Sametinget forvalter bevilgningen i samsvar med egne mål og prioriteringer.

Kulturdepartementet bevilger i tillegg midler direkte til samiske aviser, samisk film, Samisk arkiv, samisk bibliografi og samisk idrett. For en fullstendig oversikt over bevilgninger til samiske formål viser vi til Kommunal- og moderniseringsdepartementets årlige publikasjon om bevilgninger til samiske formål på statsbudsjettet.

Flere internasjonale konvensjoner om minoriteter og urfolk verner om samisk språk og kultur. Ansvaret for samordning av regjeringens arbeid med oppfølging av Den Europeiske pakt om minoritetsspråk av 5. november 1992, Minoritetsspråkpakten, er lagt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samiske kulturaktører kan søke om å få tilskudd til ulike tiltak og prosjekter gjennom Sametinget og Norsk kulturråds ulike støtteordninger.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider inneholder mer informasjon om grunnlaget for og hovedlinjene i regjeringens samepolitikk.

Til toppen