Sameloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

LOV 1987-06-12 nr 56: Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven).

Lovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser