§ 3-2 - Oversettelse av fiskeriregelverk til samisk

Saksnummer: 2003/6005

 

Dato: 14.11.2003

EO KHR/KRY

   

 

Oversettelse av fiskeriregelverk til samisk

Vi viser til brev 5. august 2003 hvor Fiskeridepartementet ber om en vurdering av om det etter sameloven § 3-2 foreligger en plikt til å oversette fiskeriregelverk til samisk, og hvor omfattende denne plikten eventuelt er.

I sameloven § 3-2 første ledd heter det:

”Lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den samiske befolkning, skal oversettes til samisk.”

Dagens § 3-2 første ledd kom inn i sameloven ved lov 21. desember 1990 nr. 78. I Ot.prp. nr. 60 (1989-1990) punkt 4.11.3 blir situasjonen før lovendringen beskrevet på følgende måte: ”I dag er svært få lover oversatt til samisk. De lover som er oversatt, gjelder nesten utelukkende den samiske befolkning, bl.a. reindriftsloven og sameloven.” Plikten etter § 3-2 første ledd må derfor uansett være ment å gå lenger enn dette.

Det er ikke nødvendig at de aktuelle lovene eller forskriftene gjelder utelukkende for samer, men det må foreligge en spesiell tilknytning til den samiske befolkningen, jf. merknaden til § 3-2 i Ot.prp. nr. 60 (1989-1990). Videre heter det at bestemmelsen som utgangspunkt må gjelde lover og forskrifter som i større grad enn andre har spesiell interesse for den samiske befolkningen, og da først og fremst regler som spesielt gjelder samisk kultur- og samfunnsliv.

Det ble overlatt til det enkelte forvaltningsorgan å gå gjennom det regelverket det forvalter, for å vurdere om det faller inn under § 3-2 første ledd. I forarbeidene heter det imidlertid at det bør tillegges vekt hvilke lover og forskrifter som Sametinget og berørte samiske organer mener har særlig interesse for den samiske befolkningen. Sametinget vil trolig være best egnet til å vurdere behovet for oversettelse. Det bør derfor tillegges vekt om sametinget har gitt signaler om at hele eller deler av fiskeriregelverket bør oversettes.

Det kan også være av betydning for tolkningen av plikten i § 3-2 første ledd om samiske organer har vært aktivt inne i høringsprosessen i den aktuelle lov- eller forskriftssaken. Dette vil være et moment som taler for at loven eller forskriften er av ”særlig interesse” for den samiske befolkningen.

Det er ingen tvil om at fiskeriregelverket har betydning for samisk kultur- og samfunnsliv. Spørsmålet i denne sammenhengen er om regelverket er av ”særlig interesse” for hele eller deler av den samiske befolkningen og derfor skal oversettes til samisk. En stor del av den samiske befolkningen, særlig langs kysten, har tradisjonelt levd av en kombinasjon av jordbruk, jakt og fiske. I motsetning til reindrift er dette aktiviteter som samene deler med andre nordmenn. Det er som nevnt imidlertid ikke et krav etter § 3-2 første ledd at det aktuelle regelverket kun skal gjelde for den samiske befolkningen.

Lovavdelingen antar etter dette at det foreligger en plikt etter sameloven § 3-2 første ledd til å oversette i alle fall deler av fiskeriregelverket til samisk. Vi har ikke anledning til å gå nærmere inn på hvilke lover og forskrifter dette gjelder.