Norges arbeid for ytringsfrihet og uavhengige medier

Ytringsfriheten er en forutsetning for et fungerende demokrati hvor alle borgere har tilgang på informasjon og kan påvirke samfunnsutviklingen. Ytringsfrihet er samtidig avgjørende for å realisere andre menneskerettigheter som organisasjons- og forsamlingsfrihet og tros- og livssynsfrihet. Å jobbe for ytringsfrihet er høyt prioritert i utenriks- og utviklingspolitikken.

Norges strategi for ytringsfrihet i utenriks- og utviklingspolitikken ble lansert i 2021. Strategien beskriver norske prioriteringer og mål for å beskytte og fremme ytringsfriheten internasjonalt.

Norsk innsats skal bidra til et mangfold av uavhengige medier, sikre tilgang til informasjon og beskytte journalister, skribenter, kunstnere og andre utsatte gruppers ytringsfrihet. I lys av den digitale utviklingen jobber Norge samtidig for at ytrings- og informasjonsfrihet skal ivaretas i det digitale rom.

Norge fremmer ytrings- og pressefrihet gjennom arbeidet i FN og andre internasjonale og regionale organisasjoner, gjennom dialog og samarbeid med enkeltland og gjennom støtte til medieorganisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner og menneskerettighetsforsvarere.

Les mer om hvordan Norge arbeider og strategiske mål for arbeidet.