Høring av enpersonsutredning om norsk lovregulering av adgangen til å kreve erstatning for menneskerettighetskrenkelser

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring enpersonsutredningen «Norsk lovregulering av adgangen til å kreve erstatning for menneskerettighetskrenkelser», utarbeidet av professor Kjetil Mujezinovic Larsen.

Status: På høring

Høringsfrist: 24.06.2024

Vår ref.: 23/4068

Høring av enpersonsutredning om norsk lovregulering av adgangen til å kreve erstatning for  menneskerettighetskrenkelser  


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring enpersonsutredningen «Norsk lovregulering av adgangen til å kreve erstatning for menneskerettighetskrenkelser», avgitt av professor Kjetil Mujezinovic Larsen 1. august 2023.

Frist for å sende inn høringssvar er 24. juni 2024.

Vi ber om at adressatene vurderer om det er behov for å forelegge høringsbrevet for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.


Med hilsen

Ida Sørebø (e.f.)
avdelingsdirektør

Helle Aase Falkenberg
lovrådgiver

Departementene


Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoretet (Difi)

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Disiplinærnemnda for advokater

Diskrimineringsnemnda

Domstoladministrasjonen

Erstatningsnemnda for voldsofre

Finanstilsynet

Folkehelseinstituttet

Forsvaret

Generaladvokaten

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Jernbanedirektoratet

Justervesenet

Kartverket

Konkurransetilsynet

Kontoret for voldsoffererstatning

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Luftfartstilsynet

Mattilsynet

Medietilsynet

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk akkreditering

Norsk pasientskadeerstatning

Oljedirektoratet

Pasient- og brukerombudene

Patentstyret

Petroleumstilsynet

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Sekretariatet for konfliktrådene

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Sivil klareringsmyndighet

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

STAMI – Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens barnehus

Statens helsetilsyn

Statens innkrevingssentral

Statens jernbanetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens lånekasse for utdanning

Statens pensjonskasse

Statens sivilrettsforvaltning

Statens strålevern

Statens vegvesen – Vegdirektoratet 

Statsadvokatembetene

Statsforvalterne

Sysselmesteren på Svalbard

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tilsynsutvalget for dommere

Tolletaten

Trygderetten

UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forsking

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Valgdirektoratet


Handelshøyskolen BI

Nord universitetet

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)

Norges Teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Oslo Metropolitan University –  Storbyuniversitetet

Politihøgskolen

Statlige høgskoler

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø


Arbeidsretten

Høyesterett

Jordskifterettene

Lagmannsrettene

Tingrettene

Utmarksdomstolen for Finnmark


Den norske kirke

Norges institusjon for menneskerettigheter

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudet

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Stortingets utvalg for rettferdsvederlag


Fylkeskommunene

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre


Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF


Amedia

Fagpressen

Institutt for journalistikk

Kommunal rapport

Landslaget for lokalaviser

Mediebedriftenes Landsforening

Norsk journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk rikskringkasting AS (NRK)

Schibsted

TV2


Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Delta

Den norske dommerforening

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finans Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Juristforbundet

KS – kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Næringslivets hovedorganisasjon

Pensjonistforbundet

Politiets fellesforbund

Politijuristene

SMB Norge

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund


Alternativ til Vold

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene

Den norske Helsingforskomité

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

FN-sambandet i Norge

Frelsesarmeen

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gatejuristen

Greenpeace Norge

Human Rights Service

ICJ Norge

IKT-Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

JussBuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kirkens bymisjon

Krisesentersekretariatet

Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Miljøstiftelsen Bellona

Miljøstiftelsen Zero

MIRA-senteret

Naturvernforbundet

NGO-forum for menneskerettigheter

Nok. Norge

Norges handikapforbund

Norges Røde Kors

Norsk forening for kriminalreform - KROM

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Pasientforening

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Selvhjelp for innvandrere og flyktningen (SEIF)

Stiftelsen Rettferd

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)

Transparency International Norge

Voksne for barn

Yrkesskadeforsikringsforeningen


Alliansen – Alternativ for Norge

Arbeiderpartiet

Demokratene

Folkets Parti

Fremskrittspartiet

Høyre

Industri- og næringspartiet

Kristelig Folkeparti

Kystpartiet

Liberalistene

Miljøpartiet De Grønne

Norges Kommunistiske parti

Partiet de Kristne

Partiet Sentrum

Pasientfokus

Pensjonistpartiet

Piratpartiet

Rødt

Senterpartiet

SV – Sosialistisk Venstreparti

Venstre