Menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet

Lesbiske, homofile, bifile, trans- og intersex-personer (LHBTI) er utsatt for alvorlige menneskerettighetsbrudd over hele verden. De blir utestengt fra skoler, arbeidsliv og helsetjenester og utsatt for trakassering, vold, seksuelle overgrep og drap. LHBTI-personer har krav på myndigheters beskyttelse mot diskriminering og vold på lik linje med alle andre i samfunnet.

Regjeringen arbeider for at de eksisterende universelle menneskerettighetene og forpliktelsene statene har påtatt seg også gjennomføres for LHBTI-personer. Norge har gått i front for å sette tematikken på den internasjonale dagsorden gjennom samarbeid med land fra alle regioner.

Menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet har fått økt oppmerksomhet i internasjonale fora de siste årene. Det var et historisk øyeblikk da FNs menneskerettighetsråd i 2016 vedtok opprettelsen av et nytt mandat for en uavhengig ekspert på seksuell orientering og kjønnsidentitet. Mandatet ble fornyet i 2019, og spiller en viktig rolle i å bidra med informasjon om aktuelle rettighetsutfordringer på landnivå og globalt. Den uavhengige eksperten kommer med anbefalinger til FN og FNs medlemsland.

Europarådet har lenge spilt en ledende rolle i å fremme internasjonalt samarbeid for LHBTI-personers rettigheter. Europarådet vedtok i 2010 en anbefaling til medlemsstatene om tiltak for å bekjempe diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Dette er det eneste fremforhandlede mellomstatlige instrumentet på dette området. I forbindelse med at Norge ledet det europeiske LHBTI myndighetsnettverket i 2019 ble det utarbeidet en erklæring om behov for forsterket europeisk innsats.

Den internasjonale innsatsen skjer i nært samarbeid med lokale og internasjonale LHBTI-organisasjoner. Kontakt med menneskerettighetsorganisasjoner er spesielt viktig dersom det oppstår akutte situasjoner hvor LHBTI-personer utsettes for forfølgelse eller vold. Norge bidrar betydelig til utvikling av lokale LHBTI-organisasjoner gjennom menneskerettighetsarbeidet, utviklingssamarbeidet og EØS-midlene.

Norge er med i Equal Rights Coalition, som er en koalisjon av stater som samarbeider om å fremme LHBTI-personers rettigheter. Koalisjonen ble etablert etter initiativ fra Nederland og Uruguay i 2016. Koalisjonen har over 40 medlemmer fra ulike regioner. Koalisjonen er for stater, men samarbeider tett med internasjonale LHBTI-organisasjoner. 

Prioriterte innsatsområder:

  • Føre en konsekvent og langsiktig linje i den norske innsatsen for beskyttelse av LHBTI-personer, og arbeide for at deres rettigheter beskyttes på samme måte som for andre.
  • Arbeide for universell avkriminalisering av homofili, og bekjempe diskriminering av LHBTI-personer i lovgiving og praksis.
  • Bidra til holdningsskapende arbeid, særlig i utdannings- og mediesektoren.  

Veileder:

Eksterne lenker: