Arbeidstakerrettigheter og retten til et anstendig arbeidsliv

Full sysselsetting og anstendig arbeid er en integrert del av FNs bærekraftsagenda. Norge skal bidra til et anstendig arbeidsliv som fremmer grunnleggende og universelle arbeidstakerrettigheter, jobbskaping og sysselsetting, sosial beskyttelse og sosial dialog mellom partene i arbeidslivet. Et anstendig arbeidsliv er et grunnleggende mål i seg selv, men også et sentralt premiss for bærekraftig utvikling.

Norge legger stor vekt på å fremme og beskytte grunnleggende og universelle arbeidstakerrettigheter, ikke minst gjennom Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Som FNs særorganisasjon for arbeidslivet er ILO ansvarlig for å utvikle, overvåke og håndheve internasjonale arbeidsstandarder. ILO har også et særlig ansvar for bistå medlemsland med å nå FNs bærekraftsmål 8 om å «fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle».  

Norge legger stor vekt på å styrke ILOs innsats for økt sysselsetting og jobbskaping. Behovet for flere og bedre jobber er stort, ikke minst i lys av den økende arbeidsledigheten blant unge. ILO anslår at verden frem til 2030 trenger 530 millioner nye arbeidsplasser for å takle global arbeidsledighet og holde tritt med den demografiske utviklingen. I tillegg kommer utfordringer knyttet til at mer enn tre milliarder mennesker arbeider under vilkår som ikke sikrer deres økonomiske og sosiale velferd, og at rundt 40 millioner mennesker er ofre for moderne slaveri.

En rapport fra Verdenskommisjonen om fremtidens arbeidsliv, som ble nedsatt i forbindelse med markeringen av ILOs 100-års jubileum i 2019, peker på at det globale arbeidslivet er i stor endring, og at alle land, bransjer og arbeidere berøres av globalisering, teknologiske og miljørelaterte endringer. For å unngå økende ulikhet, utrygghet og eksklusjon tar kommisjonen til orde for at framtidens arbeidsliv må sette mennesker i sentrum.

ILOs konvensjoner og anbefalinger setter minstestandarder for arbeidslivet. ILOs åtte kjernekonvensjoner utgjør et minimum av rettigheter som skal respekteres i arbeidslivet, og deles inn i fire hovedkategorier: organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger, forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid og forbud mot diskriminering.

Alle medlemsstater er forpliktet til å respektere og beskytte disse rettighetene, uavhengig av om de har ratifisert konvensjonene. Hovedansvaret for regulering og implementering av et anstendig arbeidsliv tilligger myndighetene i det enkelte land. Samtidig har næringslivet et selvstendig ansvar for å respektere arbeidstakerrettighetene i sin virksomhet.

Innsatsen for et anstendig arbeidsliv er nært koblet til innsatsen for ansvarlig næringsliv. Både FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper henviser til ILOs kjernekonvensjoner og erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. I 2017 vedtok ILOs generalforsamling også en egen erklæring om flernasjonale selskapers sosiale ansvar. Klager relatert til denne kan fremsettes til Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

Norge skal være en pådriver for at ILO prioriterer utdanning og yrkesrettet opplæring, særlig for jenter. Norge har også sluttet seg til Alliance 8.7, som er en global samarbeidsplattform under ledelse av ILO som jobber for å nå bærekraftmål 8.7 – bekjempe tvangsarbeid, moderne slaveri, menneskehandel, og alle former for barnearbeid.

Prioriteringen av anstendig arbeid er også reflektert i EØS-samarbeidet og utviklingssamarbeidet. Organisasjonene i norsk arbeidsliv får støtte til samarbeid med søsterorganisasjoner i utviklingsland. Norske myndigheter gir også støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner i andre land som jobber for arbeidstakerrettigheter og et anstendig arbeidsliv.

Prioriterte innsatsområder:

  • Beskytte og fremme arbeidstakerrettigheter internasjonalt og bidra til økt internasjonal samstemthet i tilnærmingen til anstendig arbeid, herunder i gjennomføringen av FNs bærekraftsmål.
  • Arbeide for at ILO prioriterer organisasjonens kjerneområder og bidrar til å sikre grunnleggende rettigheter.
  • Arbeide for at ILO og andre internasjonale organisasjoner styrker innsatsen for jobbskaping og økt sysselsetting, og mot moderne slaveri.

Eksterne lenker: