Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Arbeidstakerrettigheter og retten til et anstendig arbeidsliv

Det er høyt prioritert for Norge å bidra til et anstendig arbeidsliv som fremmer grunnleggende og universelle arbeidstakerrettigheter, jobbskaping og sysselsetting, sosial beskyttelse og sosial dialog mellom partene i arbeidslivet. Et anstendig arbeidsliv er et grunnleggende mål i seg selv, men også et sentralt premiss for en sosialt bærekraftig verdensøkonomi.

Norge legger stor vekt på å fremme og beskytte grunnleggende og universelle arbeidstakerrettigheter, ikke minst gjennom den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), hvor Norge sitter i styret i perioden 2014-17. Som FNs særorganisasjon for arbeidslivet er ILO ansvarlig for å utvikle, overvåke og håndheve internasjonale arbeidsstandarder. Dette inkluderer også et sterkt fokus på sysselsetting og jobbskaping.

Norge legger stor vekt på å styrke ILOs innsats for økt sysselsetting og jobbskaping. Behovet for flere og bedre jobber er stort, ikke minst i lys av den økende arbeidsledigheten blant unge. ILO anslår at verden frem til 2020 trenger 600 millioner arbeidsplasser for å takle global arbeidsledighet og holde tritt med den demografiske utviklingen.

Fire hovedkategorier

Samtidig er ILOs normative rolle av stor betydning. ILOs åtte kjernekonvensjoner utgjør et minimum av rettigheter som skal respekteres i arbeidslivet, og deles inn i fire hovedkategorier: organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger, forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid og forbud mot diskriminering. Innsats for å bekjempe barnearbeid er spesielt viktig, ikke minst i lys av regjeringens vektlegging av utdanning. Norge skal være en pådriver for at ILO prioriterer utdanning og yrkesrettet opplæring, særlig for jenter. Bekjempelse av tvangsarbeid er et annet prioritert område for Norge.

Alle medlemsstater er forpliktet til å respektere og beskytte disse rettighetene, uavhengig av om de har ratifisert konvensjonene. Hovedansvaret for regulering og implementering av et anstendig arbeidsliv tilligger myndighetene i det enkelte land. Samtidig har næringslivet et selvstendig ansvar for å respektere arbeidstakerrettighetene i sin virksomhet.

Støtter samarbeid i utviklingsland

Den norske strategien for et anstendig arbeidsliv har styrket og samordnet innsatsen for å fremme arbeidstakerrettigheter globalt, og gir et viktig bidrag til økt norsk vektlegging av menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken. Prioriteringen av anstendig arbeid er også reflektert i EØS-samarbeidet. Organisasjonene i norsk arbeidsliv får støtte til samarbeid med søsterorganisasjoner i utviklingsland. Norske myndigheter gir også støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner i andre land som jobber for arbeidstakerrettigheter og et anstendig arbeidsliv.

Norske myndigheter er en pådriver for en mer samstemt tilnærming til anstendig arbeid på internasjonalt nivå gjennom samarbeid mellom ILO, andre deler av FN-systemet, de multilaterale finansinstitusjonene og Verdens handelsorganisasjon (WTO). 

Prioriterte innsatsområder:

  • Videreføre en samstemt norsk politikk for å beskytte og fremme arbeidstakerrettigheter internasjonalt, og bidra til økt samstemthet på internasjonalt nivå i tilnærmingen til anstendig arbeid, herunder i FNs utviklingsagenda etter 2015.
  • Arbeide for at ILO prioriterer organisasjonens kjerneområder og bidrar til å sikre grunnleggende rettigheter, blant annet gjennom styrearbeidet i perioden 2014-2017.
  • Arbeide for at ILO og andre internasjonale organisasjoner styrker innsatsen for jobbskaping og økt sysselsetting. 

Eksterne lenker:

Til toppen