FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

Konvensjonen skal bidra til å realisere økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Konvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1966 og trådte i kraft i 1976.

Norge signerte FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-konvensjonen) i 1968 og ratifiserte den i 1972. Konvensjonen er inkorporert i norsk rett gjennom menneskerettsloven av 1999.

Gjennomføringen blir overvåket av FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-komitéen). Statspartene rapporterer jevnlig til komiteen. Sivilt samfunn utarbeider skyggerapporter om statens gjennomføring.

Konvensjonsorganet utarbeider anbefalinger til statsparten etter å ha diskutert statens periodiske rapport og eventuelle skyggerapporter med statsparten.

Norges første rapport ble levert i desember 1977. Norges sjette rapport ble levert i desember 2019 og diskutert med ØSK-komiteen i februar 2020.

Utenriksdepartementet har til og med våren 2020 koordinert arbeidet med å forberede Norges periodiske rappporter under ØSK-konvensjonen. Utenriksdepartementet har også ledet Norges delegasjoner når Norges rapporter har vært diskutert med FNs komite for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Siste høring fant sted i februar 2020.

Det vurderes om et departement med større fagansvar for konvensjonens innhold skal overta som nasjonalt kontaktpunkt for konvensjonen.