Internasjonale menneskerettighets­systemer og -konvensjoner

Etter annen verdenskrig er det blitt etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene. Det finnes både globale og regionale menneskerettighetssystemer. Nedenfor følger oversikt over, og henvisninger til, mer informasjon om menneskerettighetssystemene og de viktigste menneskerettighetskonvensjonene.

Menneskerettighetssystemene

Både i Afrika, Amerika, Midtøsten og Asia er det egne menneskerettighetssystemer.   

Sentrale menneskerettighetskonvensjoner 

For Norges del er de mest sentrale menneskerettighetsforpliktelsene nedfelt i konvensjoner utarbeidet i regi av FN og i Europarådet.

FNs sentrale menneskerettighetserklæring og konvensjoner

Menneskerettighetene reflekteres også i politiske erklæringer som Norge har gitt sin tilslutning til. Det viktigste av disse dokumentene er:

FNs menneskerettslige normgrunnlag består av ni sentrale FN-konvensjoner. Disse utgjør kjernen i det internasjonale konvensjonssystemet. Noen av konvensjonene har tilleggsprotokoller som omhandler spesifikke tema eller oppretter individklageordninger. De ni konvensjonene er: 

Europarådets mest sentrale menneskerettighetskonvensjoner 

Siden etableringen i 1949 har Europarådet vedtatt over 200 bindende konvensjoner på ulike områder, herunder på menneskerettsområdet.

Europarådets menneskerettslige normgrunnlag fremkommer først og fremst av:

De mest sentrale menneskerettskonvensjonene i tillegg til EMK er: 

***

Konvensjonene i engelsk originaltekst med oversettelse til norsk finnes på Lovdata - Norges traktater. 

Mer og utfyllende informasjon om FNs og Europarådets konvensjoner og oppfølgingen av disse finnes også på de to organisasjonenes hjemmesider:

Regjeringens ambisjoner og politikk for menneskerettigheter i utenrikspolitikken er beskrevet og fastlagt i stortingsmelding Meld. St. 10 (2014– 2015) Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken. 

Nærmere om Norges menneskerettsarbeid i de ulike organisasjonene finnes på regjeringen.no og/eller på hjemmesidene til Norges delegasjoner til FN, Europarådet og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE):