Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Barns menneskerettigheter

Norge er en internasjonal pådriver for barns rettigheter og for etterlevelse av FN-konvensjoner og andre folkerettslige instrumenter som vedrører barn. Norge er talsmann for at barn og unge skal bli hørt i saker som vedrører dem. Da er det viktig å etablere og verne om uavhengige institusjoner som barn kan henvende seg til og som kan være deres talerør.

FNs barnekonvensjon understreker at alle barn har grunnleggende rettigheter knyttet til overlevelse, deltakelse, utvikling og beskyttelse mot diskriminering. Barnekonvensjonen er ratifisert av nesten alle land i verden, men en rekke land har tatt omfattende forbehold. Det har vært en positiv utvikling de senere år på sentrale områder som utdanning og overlevelse. Like fullt er realiteten, 25 år etter at konvensjonen ble vedtatt, at svært mange barn lever et liv langt unna de standarder som settes i barnekonvensjonen.

Myndigheter må stilles til ansvar for å innfri barns menneskerettigheter i eget land, gjennom lovverk og institusjoner. De må sikre beskyttelse av barn og unge mot å bli rekruttert til væpnede styrker, vold, overgrep og utnyttelse, samt prioritere ressurser for å innfri barns rett til liv, utvikling, helse og utdanning. Det er viktig å rette tiltak mot de fattigste og de mest marginaliserte barna, og la barn og unge få delta, ytre seg og organisere seg slik at de selv kan fremme sine interesser og definere sine behov.

Barns og ungdoms deltakelse er en god investering i framtidig aktive borgere som kan hevde sine rettigheter sosialt, økonomisk og politisk. Regjeringens satsing på utdanning vil bedre realiseringen av barns rettigheter, herunder barns mulighet til medbestemmelse, samtidig som den vil bidra til å gi barna kunnskaper om menneskerettighetene. Når barn holdes borte fra skolen eller skolen ikke bidrar til læring, er det et grunnleggende rettighetsbrudd med vidtgående sosiale og økonomiske konsekvenser. For å sikre at vi når alle barn som fortsatt står utenfor utdanningssystemet eller ikke lærer noe på skolen, vil regjeringen gi særlig prioritet til jenter, barn med funksjonsnedsettelse og barn i krise og konflikt. Disse gruppene utgjør i dag et flertall av dem som ikke gis mulighet til personlig utvikling gjennom skolegang.

Prioriterte innsatser:

  • Bidra til styrket gjennomføring av FNs barnekonvensjon, blant annet ved støtte til organisasjoner som jobber for barns rettigheter, gjennomføring i nasjonal lovgivning og effektive nasjonale håndhevingsmekanismer, og ved økt støtte til utdanning.
  • Arbeide for beskyttelse av barn i væpnet konflikt og bekjempelse av vold mot barn.
  • Bidra til at alle barn får de samme mulighetene til å begynne på og fullføre skolen, og til at alle barn og unge lærer grunnleggende ferdigheter og rustes for livet gjennom utdanningssatsingen.

Eksterne lenker:

Til toppen