Menneskerettigheter

Barns menneskerettigheter

Norge er en internasjonal pådriver for barns rettigheter og for etterlevelse av FN-konvensjoner og andre folkerettslige instrumenter som vedrører barn. Norge er talsmann for at barn og unge skal bli hørt i saker som vedrører dem. Da er det viktig å etablere og verne om uavhengige institusjoner som barn kan henvende seg til og som kan være deres talerør.

FNs barnekonvensjon understreker at alle barn har grunnleggende rettigheter knyttet til overlevelse, deltakelse, utvikling og beskyttelse mot diskriminering. Barnekonvensjonen er det menneskerettighetsinstrumentet som er ratifisert av flest land, men en rekke land har tatt omfattende forbehold. Norge ratifiserte barnekonvensjonen i 1991 og den er gjort til norsk lov gjennom inkorporasjon i menneskerettsloven.

Internasjonalt har det vært en positiv utvikling de senere år på sentrale områder som utdanning og overlevelse. Like fullt er realiteten, over 30 år etter at konvensjonen ble vedtatt, at svært mange barn lever et liv langt unna de standarder som settes i barnekonvensjonen.

Myndigheter må stilles til ansvar for å innfri barns menneskerettigheter i eget land, gjennom lovverk og institusjoner. De må sikre beskyttelse av barn og unge mot å bli rekruttert til væpnede styrker, vold, overgrep og utnyttelse, samt prioritere ressurser for å innfri barns rett til liv, utvikling, helse og utdanning. Det er viktig å rette tiltak mot de fattigste og de mest marginaliserte barna, å la barn og unge få delta, ytre seg og organisere seg slik at de selv kan fremme sine interesser og definere sine behov.

Barns og ungdoms deltakelse er en god investering i framtidig aktive borgere som kan hevde sine rettigheter sosialt, økonomisk og politisk. Satsing på utdanning er viktig ettersom det bedrer realiseringen av barns rettigheter, herunder barns mulighet til medbestemmelse, samtidig som den vil bidra til å gi barna kunnskaper om menneskerettighetene. Når barn holdes borte fra skolen eller skolen ikke bidrar til læring, er det et grunnleggende rettighetsbrudd med vidtgående sosiale og økonomiske konsekvenser. Manglende skolegang øker sjansen for barnearbeid og barneekteskap. Jenter, barn med funksjonsnedsettelse og barn i krise og konflikt er særlig utsatt  for manglende skolegang.

Under medlemskapet i FNs sikkerhetsråd har Norge ansvaret for å lede Sikkerhetsrådets Arbeidsgruppe for barn i væpnet konflikt. Arbeidsgruppens oppgaver innebærer blant annet å utarbeide konklusjoner basert på Generalsekretærens rapporter om barn i væpnet konflikt. Norge skal videre arbeide for å gjøre barn i væpnet konflikt til et tverrgående tema på Sikkerhetsrådets agenda. 

Eksterne lenker: