Fredsoperativ innsats

Deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner har gjennom tiår vært en sentral del av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Hovedformålet med innsatsen er å bidra til internasjonal fred og stabilitet, og dermed også til vår egen sikkerhet. Konflikter langt borte fra Norge påvirker i økende grad vår sikkerhet. Ved å bidra viser vi ansvar og uttrykker internasjonal solidaritet.

Norge bidrar til internasjonale operasjoner gjennom FN, Nato og EU. Vi har også til tider bidratt i såkalte koalisjonsoperasjoner. Det er ofte store variasjoner mellom operasjonene, men det grunnleggende formålet med alle våre bidrag er å bidra til internasjonal fred og sikkerhet. Norsk deltakelse i operasjoner skal ha forankring i folkeretten.

Både militære og sivile elementer

Fredsoperasjoner omfatter i varierende grad både militære og sivile elementer. Norge har betydelig kapasitet også til sivil krisehåndtering – med bl.a. politi, jurister fra hele rettskjeden, eksperter innenfor forvaltning, ingeniører mv. Norge bidrar med viktige sivile bidrag i en rekke ulike operasjoner. Norske sivile beredskapsstyrker som Norcap (Flyktninghjelpens internasjonale  kapasitetsstyrke Norwegian Capacity) og Nordem (Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights) kan på kort varsel sende ut eksperter fra Norge og andre land.

Demokratisk kontroll med og reform av sikkerhetssektoren er viktig for å forebygge konflikter og legge til rette for bærekraftig fred. Sikkerhetssektoren omfatter forsvar, politi, grensestyrker, rettsvesen mv. Både i forbindelse med FNs fredsoperasjoner og i post-konfliktsituasjoner er reform av sikkerhetssektoren avgjørende for å bygge fred. Sikkerhetssektorreform er en stadig viktigere del av mange fredsoperasjoner.

Til toppen