Fredsoperasjonar

Hovudmålet er å bidra til internasjonal stabilitet og tryggleik, og dermed òg til vår eigen tryggleik.

Det er dessutan uttrykk for solidaritet med det internasjonale samfunnet, og oppfylling av forpliktingane våre som medlem av FN og Nato. Noreg vil bidra i internasjonale operasjonar gjennom FN, Nato og EU, avhengig av dei spesifikke fortrinna og behova våre, og dessutan det som tener oppdraget best. Norsk deltaking skal bidra til norsk og internasjonal fred og tryggleik og ha forankring i folkeretten.

Fredsoperasjonar omfattar i varierande grad både militære og sivile element. Noreg har stor kapasitet òg til å bidra til sivil krisehandtering – med m.a. politirådgivarar, ekspertar frå heile rettskjeda, ekspertar innanfor forvaltning osb. Noreg yter viktige bidrag på desse områda i ei rekkje ulike operasjonar. Sivile beredskapsstyrkar som Norcap og Nordem har stor breidd i kompetanse og nasjonalitetar som kan sendast ut på kort varsel.