Kvinnefokus på Nato-toppmøtet i Washington

Under Nato-toppmøtet i Washington lanseres Natos nye strategi for Kvinner, fred og sikkerhet. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar på et arrangement der kvinners deltakelse i freds- og sikkerhetsarbeid er tema.

Bilde av utenriksministeren og USAs Nato-ambassadør.
Utenriksminister Espen Barth Eide i samtale med USAs Nato-ambassadør, Julianne Smith, under en mottakelse om Kvinner, fred og sikkerhet, arrangert av USAs utenriksminister Antony Blinken tirsdag. Foto: UD.

– Dette er et viktig satsingsområde for hele alliansen, både politisk og militært. Norge har aktivt fremmet integrering av kjønnsperspektiver og kvinners deltagelse i Nato, sier utenriksminister Eide. 

Kvinner er avgjørende i arbeidet for global sikkerhet. Behovet for å integrere kjønnsperspektiver i nasjonalt forsvars- og sikkerhetsarbeid er blitt tydeligere.  

– For eksempel har krigen i Ukraina vist hvordan hele befolkningen både mobiliseres og rammes av konflikt, hvordan konflikt kan ha ulike konsekvenser for befolkningen avhengig av kjønn, samt hvordan krig fortsatt er en arena dominert av mannlig innflytelse, sier Eide.  

Nordic Center for Gender in Military Operations i Stockholm er et godt eksempel på et nordisk samarbeid hvor kompetansepersonell fra det norske forsvaret bidrar til trening av ledere og kompetansepersonell i Nato. Senteret er et viktig bidrag nå når samtlige land i Norden er medlemmer av Nato.  

Natos nye strategi for Kvinner, fred og sikkerhet (KVS) er bedre tilpasset alliansens arbeid ved at den integrerer Kvinner, Fred og Sikkerhets-agendaen på tvers av de tre kjerneoppgavene: Forsvar og avskrekking, forebygging mot kriser og krisehåndtering og samarbeid om sikkerhet. I tillegg inneholder strategien undermålsettinger om deltakelse og beskyttelse, større lederansvar for å følge opp KFS-agendaen og arbeidet med likestilling. Nato vil rapportere på KFS-arbeidet årlig. Natos partnerland kan velge å slutte seg til policyen. 

I norsk utenrikspolitikk er Kvinner, fred og sikkerhet et satsningsområde. Kvinners viktige rolle i sikkerhetsarbeid slås fast i Sikkerhetsrådsresolusjon 1325. Vedtaket er fulgt opp av FNs medlemsland, og i dag har 110 land fra alle verdens kontinenter nasjonale handlingsplaner. Norges første plan ble vedtatt allerede i 2006. Seks departementer arbeider med å gjennomføre den femte planen.  

– Vi er også stolte av at i ambassadør Mari Skaare i 2012 ble første Spesialrepresentant for Kvinner, fred og sikkerhet i Nato, sier Eide.

Det internasjonale arbeidet for fred og sikkerhet, og særlig Norges rolle i en rekke fred og forsoningsprosesser er fortsatt høyt prioritert av norske myndigheter. Prosesser hvor både menn og kvinner deltar fører til sterkere avtaler og fred over tid. I fredsprosesser der Norge er engasjert, arbeider norske meklingsteam systematisk med inkludering av kvinner.  

En viktig del av dette arbeidet er å støtte organisasjoner som arbeider på bakken med å bygge opp kompetanse og med strategiarbeid for kvinner som deltar i forhandlinger eller dialoginitiativer.  

Arbeidet starter på hjemmebane, så i Utenriksdepartementet er i dag 50 prosent kvinner i UDs seksjon for fred og forsoning. Gjennom systematisk arbeid er også andelen kvinnelige ambassadører i dag på om lag 50 prosent. Kvinner leder FN-delegasjonen i New York, Nato-delegasjonen i Brussel, delegasjonen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Wien, og ambassader i en rekke viktige hovedsteder. 

Vår nye nasjonale handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet fremhever hvordan sikkerhetssituasjonen i Europa skaper et tydelig behov for å se Norges nasjonale og internasjonale innsats for kvinner, fred og sikkerhet i tett sammenheng.  

Norges internasjonale innsats for kvinner, fred og sikkerhet blir bedre dersom vår nasjonale gjennomføring styrkes. I tillegg er Norges motstandsdyktighet i kriser og konflikt avhengig av kvinners fulle, likestilte og meningsfulle deltakelse samt beskyttelse av kvinners rettigheter.