Rutiner og prosedyrer for etablering og utsendelse av helseteam til innsats ved kriser i utlandet

Som ledd i oppfølgingen av St. meld. nr. 37 (2004-2005) Flodbølgekatastrofen i Sør-Asiaog sentral krisehåndtering er det i dette dokumentet utarbeidet rutiner og prosedyrerfor etablering og utsendelse av helseteam ved kriser i utlandet.

Les Rutiner og prosedyrer for etablering og utsendelse av helseteam til innsats ved kriser i utlandet i pdf