Endringer i PUD-/PAD-veilederen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har oppdatert veilederen til utarbeidelse av plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Den oppdaterte veilederen erstatter veilederen fra 2018.

Utarbeidelsen av PUD og PAD reguleres av petroleumsloven, petroleumsforskriften og HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten. Veilederen utdyper prosessene knyttet til PUD/PAD og gir blant annet informasjon om dokumentasjonsbehov og myndighetenes behandling av utbyggingsplaner.

Veilederen er nå oppdatert med en presisering om at rettighetshaverne i sin usikkerhetsanalyse knyttet til utbyggingsplaner også skal inkludere en kvalitativ stresstesting mot finansiell klimarisiko ved at utbyggingens balansepris sammenlignes med ulike scenarier for olje og gassprisbaner som er forenlige med målene i Parisavtalen, herunder 1,5 gradersmålet. Dette er en oppfølging av Meld. St. 11 (2021-2022) Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, samt Innst. 446 S (2021-2022).

I tillegg er det foretatt enkelte mindre oppdateringer og rettelser.

Her kan du lese den oppdaterte PUD-/PAD-veilederen.