Meld. St. 11 (2021–2022)

Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020–2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser — Foreløpig utgave

Følg meldingen videre på www.stortinget.no