Petroleumsprisrådet og normpriser

For å beregne skattbar inntekt for oljeselskapene fastsetter Petroleumsprisrådet (PPR) normpriser.

Generelt om normpriser og Petroleumsprisrådet
Hovedprinsippet for normprisene er at de skal svare til det petroleum kunne vært omsatt for mellom uavhengige parter. En egen forskrift regulerer fastsetting av normpriser.

Energidepartementet innhenter opplysninger om salg av olje, våtgass og naturgass. Selskapene skal rapportere alle gass-, råolje- og våtgassalg via License2Share.

PPR møtes hvert kvartal for å fastsette normprisene for foregående kvartal. Som hovedregel l fastsettes det normpris for hver dag for hver råoljekvalitet. PPR innhenter informasjon fra en rekke kilder, inkludert selskapene på sokkelen. PPR har også møter med selskapene før den endelige normprisen blir satt. De fastsatte normprisene kan klages inn for for Energidepartementet innen 30 dager.

I tilfeller der PPR ikke setter normpris, blir den oppnådde salgsprisen lagt til grunn ved likningen. Det gjelder NGL og enkelte råoljekvaliteter. Hvilke råoljekvaliteter som er untatt fra normpris vil fremgå av vedtaksbrevene presentert nedenfor. For gass legges selskapenes oppnådde priser til grunn.

Normpriser 2023 

Normpriser 2022

Normpriser 2021

Normpriser 2020

Normpriser 2019

Normpriser 2018

Normpriser 2017

Normpriser 2016:

Normpriser 2015:

Normpriser 2014:

Normpriser 2013:

Normpriser 2012:

Normpriser for propan (Kårstø) 2012:

Normpriser 2011:

Rapportering av salg av råolje- gass- og våtgassalg
Energidepartementet innhenter opplysninger om salg av olje, våtgass og naturgass. Fra og med 1. juli 2011 skal gass-, råolje- og våtgasssalg rapporteres via License2Share. For å få få tilgang til License2Share, ta kontakt med License2Share servicedesk: Telefon: +47 51222622, Epost: servicedesk@l2s.no

Rapportering av olje- og våtgassalg skal skje med bestemte excel-malfiler. Disse finnes på det innloggede området hos License2Share.

Sekretariatet til Petroleumsprisrådet har laget en guide for rapporteringen for råolje og våtgass: A guideline for electronic reporting of sale of crudes and NGLs.