Tildeler fire nye tillatelser for CO2-lagring på norsk sokkel

Energidepartementet offentliggjør i dag tilbud om fire nye letetillatelser for mulig fremtidig CO2-lagring på kontinentalsokkelen. Alle tillatelsene ligger i Nordsjøen.

– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for at CO2-lagring skal bli en kommersiell lønnsom og bærekraftig havnæring i Norge. For at aktørene skal lykkes med sine ambisiøse planer må også lagringsdelen av verdikjeden på plass. Dagens tildelinger er derfor et nytt, viktig steg mot å etablere Norge som en ledende aktør for storskala kommersiell CO2-lagring for europeiske utslippskilder, sier energiminister Terje Aasland.

De fire letetillatelsene som i dag er tilbudt ligger i Nordsjøen. To av tillatelsene tilbys til Equinor ASA. En tillatelse tilbys til en gruppe bestående av Vår Energi ASA, OMV (Norge) AS og Lime Petroleum AS og en tillatelse tilbys til en gruppe bestående av Aker BP ASA og PGNiG Upstream Norway AS.

Tillatelsene tilbys med et forpliktende arbeidsprogram med innlagte milepæler som sikrer rask og effektiv fremdrift, eller tilbakelevering av arealene hvis rettighetshaverne ikke gjennomfører lagringsprosjektet.

– Denne tildelingen skjer til selskaper som har modnet fram gode industrielle planer. Det at det er interesse fra en rekke aktører i næringen for nytt lagringsareal, gjør meg optimistisk om videre fremdrift i arbeidet med å gjøre CO2-lagring til en del av løsningen på verdens klimautfordring, sier Aasland.

Mer informasjon, kart og arbeidsprogram er tilgjengelig på Sokkeldirektoratets nettsider

Bakgrunn

Virksomhet rettet mot undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for lagring av CO2, samt utnyttelse, transport og lagring av CO2 i slike reservoarer på norsk kontinentalsokkel er regulert i lagringsforskriften (forskrift 5. desember 2014 nr. 1517).

Alle som skal drive slik lagringsvirksomhet trenger en tillatelse etter forskriften. I tillegg har Havindustritilsynet den 20. februar 2020 fastsatt forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og lagring av CO2 på kontinentalsokkelen (CO2-sikkerhetsforskriften).

Norske myndigheter vil legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom lagring av CO2 på norsk sokkel. Selskaper som har den nødvendige kompetansen og som har konkrete, industrielle planer som medfører et lagringsbehov på kommersielt grunnlag kan søke Energidepartementet om en tillatelse tilpasset virksomhetens behov. Staten vil føre en forutsigbar, effektiv og fleksibel politikk for å gi industrielle aktører tilgang til aktuelle lagringsmuligheter. Områder som er aktuelle for tildeling vil bli utlyst blant annet for å sikre konkurranse.

I tråd med lagringsforskriften forventer departementet normalt å tildele en letetillatelse forut for tildeling av en utnyttelsestillatelse i et aktuelt område. Letetillatelser kan tildeles til ett eller flere kompetente selskaper. Dersom en tillatelse tildeles flere selskaper, vil departementet som hovedregel utpeke ett av selskapene som operatør.

Tildeling av letetillatelser vil normalt gjøres med et arbeidsprogram med én forpliktende fase og påfølgende betingede faser med beslutningspunkter for videreføring eller tilbakelevering av arealet til staten. Tilbakelevering gjør at andre interessenter med lagringsbehov kan søke tildeling av området. Arbeidsprogrammet vil normalt avsluttes med et krav om at selskapene tar en investeringsbeslutning om realisering av CO2-lager, og at de deretter innleverer plan for utbygging og drift (PUD) for lagringslokaliteten eller de tilbakeleverer området for letetillatelsen.