EITI - Extractive Industries Transparency Initiative

Norge støtter det internasjonale initiativet Extractive Industries Transparency Initative (EITI), og har implementert EITI-standardene. Initiativet tar sikte på å fremme åpenhet om inntektsstrømmen fra selskap til vertsland i utvinningsbransjene.

Åpenhet om de skattebetalinger den norske stat mottar fra selskaper på norsk sokkel er et grunnleggende element i norsk petroleumsforvaltning. Norge støtter det internasjonale initiativet Extractive Industries Transparency Initative (EITI). Initiativet tar sikte på å fremme åpenhet om inntektsstrømmen fra selskap til vertsland i utvinningsbransjene, og det har betydelig internasjonale støtte. Det internasjonale sekretariatet for EITI ligger i Oslo.

Stater, internasjonale selskaper og frivillige organisasjoner deltar i prosessen som har resultert i et sett med standarder for åpen rapportering om inntekts- og andre fordelsstrømmer. Dette skal blant annet bidra til å fremme tilstrekkelig åpenhet til at borgerne kan holde sine regjeringer ansvarlige for deres pengebruk. For Norge er det selskapet Deloitte som avstemmer innrapporterte betalinger og som utarbeider Norges EITI-rapport.

Et sentralt element i EITI-implementeringen er involvering av en interessentgruppe eller stakeholdergruppe hvor berørte samfunnsaktører er representert. Disse representerer myndighetsorganer, næringen og det sivile samfunn. Den norske interessentgruppen ledes for tiden av ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot (Olje- og energidepartementet) og har for øvrig representanter fra Finansdepartementet, Norsk Olje og Gass, selskaper, LO og NGOer (Publish What You Pay - PWYP, Transparency International og KFUK-KFUM Global). Stakeholdergruppen godkjenner rapportene fra Deloitte. Medlemmene oppnevnes av kongen i statsråd for to år av gangen.

Gå inn på www.eiti.no for mer informasjon!Logoen er rettighetsbelagt og kan ikke brukes uten tillatelse fra EITI

- EITI internasjonalt

Relaterte temaer