Energi

Heleide selskaper

Olje- og energidepartementet forvalter statens eierskap i Gassco, Gassnova og Statnett.

Gassco

Gassco AS er et statsaksjeselskap som ble etablert i 2001. Gassco har et overordnet ansvar for drift av infrastrukturen på vegne av eierne i Gassled. Gassco har hatt operatøransvaret for all transport av gass gjennom rørledningssystemet fra den norske kontinentalsokkelen til Europa siden 1. januar 2002. Operatøransvaret er hjemlet i Petroleumsloven og i avtalene med eierne av transportsystemet Gassled. Gassco skal ha en sentral rolle når det gjelder videreutviklingen av gasstransportsystemet. Transport- og behandlingsanleggene skal tjene alle produsenter av gass og bidra til en samlet effektiv utnyttelse av ressursene på kontinentalsokkelen

Statsråden i Olje- og energidepartementet representerer staten som eneeier av Gassco gjennom generalforsamlingen, som er selskapets øverste organ.

Gasscos nettsider.

Statnett SF

Statnett er et statsforetak eid av Olje- og energidepartementet. Selskapet ble opprettet i 1992. Statnett er det systemansvarlige nettselskapet i den norske kraftforsyningen, og har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft. Statnett eier om lag 90 prosent av sentralnettet. Statnett er et såkalt kategori IV selskap, det vil si et selskap som først og fremst er statlig eid på grunn av sine viktige samfunnsoppgaver.

OED har to roller overfor Statnett. Den ene er som eier, den andre som sektormyndighet. Hvert år arrangeres det to eiermøter med foretaket. Eiermøtene er opprettet for å kunne ta opp aktuelle saker som både eier og styre ser det som hensiktsmessig å utveksle synspunkter om. Det skjer ingen overføring av ansvar på slike møter. Hvert år avholdes det også ordinært foretaksmøte, og ekstraordinære foretaksmøter kan avholdes ved behov. Hvis departementet skal instruere Statnett, må det skje i foretaksmøtet.

Som sektormyndighet fastsetter departementet en lang rekke enkeltvedtak (som for eksempel konsesjoner) og rammevilkår (som for eksempel forskrifter om økonomisk regulering) for selskapet/sektoren. NVE fastsetter årlig inntektsramme for Statnett, i tillegg kommer en rekke direktereguleringer som blant annet systemansvarsforskriften, bestemmelser om leveringskvalitet, tilknytningsplikt og tariffering.

Statnetts nettsider.

Gassnova

Gassnova SF er statens foretak for CO2-håndtering. Selskapet ble opprettet 3. juli 2007 og eies av Olje- og energidepartementet.

Gassnova har som formål å forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering (teknologiutvikling, fangst, transport, injeksjon og lagring av CO2), og å gjennomføre de prosjekter som foretaksmøtet bestemmer. Det er et mål at foretakets arbeid skal resultere i kostnadsreduksjoner for CO2-håndtering. Gassnova skal gi råd til Olje- og energidepartementet i spørsmål om CO2-håndtering.

Gassnova forvalter statens interesser i CO2 Technology Centre Mongstad DA. Teknologisenteret på Mongstad er etablert som en arena for langsiktig og målrettet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst.

Teknologiutviklingen realiseres også gjennom programmet CLIMIT, det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering. Gassnova administrerer demonstrasjonsdelen av programmet, mens Forskningsrådet administrerer forsknings- og utviklingsdelen.

Gassnovas nettsider.