Heleide selskaper

Energidepartementet forvalter statens eierskap i Gassco, Gassnova og Statnett.

Gassco

Gassco AS er et statsaksjeselskap som siden 01.01.02 har operatøransvaret for det integrerte transportsystemet for gass gjennom rørledningssystemet fra den norske kontinentalsokkelen til Europa. Eierskapet i Gassco forvaltes av Energidepartementet.

Gassco har et alminnelig og et særskilt operatøransvar. Det alminnelige operatøransvaret innebærer styring av prosessanlegg, rørledninger, plattformer og gassterminaler i henhold til lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet og helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningens krav. Det alminnelige operatøransvaret utøves på vegne av eierne av gassinfrastrukturen og skjer for deres regning og risiko.

Det særskilte operatørskapet innebærer oppgaver knyttet til systemdrift, kapasitetsadministrasjon og infrastrukturutvikling, jf. petroleumsloven og petroleumsforskriften. Kostnadene til driften av transportsystemet dekkes av brukerne gjennom en tariff, jf. forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger, som også gir eierne en rimelig avkastning på investert kapital. Gassco skal verken ha tap eller vinning av egen virksomhet.

Statsråden i Energidepartementet representerer staten som eneeier av Gassco gjennom generalforsamlingen, som er selskapets øverste organ.

Gasscos nettsider

Statnett SF

Statnett SF er systemansvarlig nettselskap i den norske kraftforsyningen, og har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft. Statnett ble opprettet i 1992, og eierskapet forvaltes av Energidepartementet.

Statnett eier om lag 90 prosent av sentralnettet, og er et såkalt kategori II selskap, det vil si et selskap som er statlig eid på grunn av sine viktige samfunnsoppgaver

Energidepartementet har to roller overfor Statnett. Den ene er som eier, den andre som sektormyndighet. Hvert år arrangeres det to eiermøter med foretaket. Eiermøtene er opprettet for å kunne ta opp aktuelle saker som både eier og styre ser det som hensiktsmessig å utveksle synspunkter om. Det skjer ingen overføring av ansvar på slike møter. Hvert år avholdes det også ordinært foretaksmøte, og ekstraordinære foretaksmøter kan avholdes ved behov. Hvis departementet skal instruere Statnett, må det skje i foretaksmøtet.

Som sektormyndighet fastsetter departementet en lang rekke enkeltvedtak (som for eksempel konsesjoner) og rammevilkår (som for eksempel forskrifter om økonomisk regulering) for selskapet/sektoren. NVE fastsetter årlig inntektsramme for Statnett, i tillegg kommer en rekke direktereguleringer som blant annet systemansvarsforskriften, bestemmelser om leveringskvalitet, tilknytningsplikt og tariffering.

Statnetts nettsider

Gassnova

Gassnova SF er statens foretak for CO2-håndtering. Selskapet ble opprettet 3. juli 2007 og eierskapet forvaltes av Olje- og energidepartementet. Gassnova skal gi råd til Energidepartementet i spørsmål om CO2-håndtering.

Gassnova har som formål å forvalte statens interesser knyttet til teknologiutvikling, fangst, transport, injeksjon og lagring av CO2, og å gjennomføre de prosjekter som foretaksmøtet bestemmer. Det er et mål at foretakets arbeid skal resultere i kostnadsreduksjoner for CO2-håndtering.

Gassnova forvalter statens interesser i CO2 Technology Centre Mongstad DA. Teknologisenteret på Mongstad er etablert som en arena for langsiktig og målrettet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst.

Teknologiutviklingen realiseres også gjennom programmet CLIMIT, det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering. Gassnova administrerer demonstrasjonsdelen av programmet, mens Forskningsrådet administrerer forsknings- og utviklingsdelen.

Gassnovas nettsider